next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad

Starosta obce odpovídá

Jelikož pan starosta nestačil na otázky před odchodem na dovolenou odpovědět, ujal se jich pan místostarosta Václav Procházka. Za tento vstřícný přístup děkuji.

1. Nejdříve bych se Vás rád zeptal, jak pokračuje stavba vodovodu a kanalizace, na kterou již mnoho občanů netrpělivě čeká?

Odpověď: I. etapa výstavby vodovodu je dokončena a řádně zkolaudována mimo přípojek pro 3 bytové domy SBD Horoměřice, kde vzniklo zdržení z důvodu opožděné objednávky vlastníka objektů. Výstavba tlakové kanalizace byla již zahájena. Dne 9. 8. 2000 bylo předáno staveniště a v současné době se buduje úsek mezi čistírnou odpadních vod a dolní částí obce. První úsek až k odbočce k bytovkám proti rybníku má být dokončen v září.

2. Několikrát jsme již v Chýnovinách psali o záměru postavit v naší obci bytové domy (sídliště) a betonárku. Kdy se budou tyto stavby realizovat?

Odpověď: Termíny zahájení všech staveb závisí především na investorech a jejich možnostech, proto Vám mohu jen doporučit obrátit se s tímto dotazem přímo na ně. Za obecní úřad i obecní zastupitelstvo mohu zodpovědně prohlásit, že z naší strany nejsou termíny zahájení obou staveb nijak brzděny.

3. Jak se naší obce dotkne nový zákon o rozpočtovém určení daní? (Jestli jsem věc správně pochopil, mělo by dojít k redukci příjmů obcí pocházejících z daní firem sídlících v jejich katastru. Zatímco dle starého zákona obci náleželo 100 % daně z příjmu podnikatelů - fyzických osob, 10 % z daní právnických osob a 20 % bylo ještě přerozděleno v rámci okresu, nyní by obci připadlo pouze 30 % daně z příjmu podnikatelů - fyzických osob. Zbytek by se přerozděloval v rámci celého státu podle počtu obyvatel jednotlivých obcí.)

Odpověď: Na uvedený zákon naše obec doplatí. Podle nám dostupných informací bude v příštím roce příjem obce z daní osob samostatně výdělečně činných o cca 1 200 000,- Kč nižší proti roku letošnímu. Ostatní daňové příjmy by měly být rozdělovány stejně jako dosud.

Ondřej Jelínek Václav Procházka


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad
2006-10-06