next up previous
Next: Železniční nehoda Up: O historii obce a Previous: Litovická tvrz - výjimečná

Doba předbělohorská 1420 - 1620

V té době se již vůbec nehovoří o tvrzi, dvůr je zpustlý, krajina bez lesů a pouze jeden rybník, dvorská pole byla pronajímána poddaným. V roce 1511 bylo v obci 7 statků, 1 hospoda a 4 chalupy. Robotní povinnosti se omezily jen na pomoc při výlovech rybníků a honech, ale zvětšily se dávky naturální.

Roku 1584 byl obnoven panský dvůr i staré roboty. Opat Matěj Jehla svolal poddané a přečetl jim jejich robotní povinnosti tak, jak platily v roce 1410. Poddaní na radu a pod vedením pražského měšťana Tobiáše Hoška z Adlesperka podali stížnost české komoře. Opat však obnovení roboty prosadil.

Při stavovském povstání byly strahovské statky konfiskovány a Chýně byla pronajata Johaně Žďárské z Ottopachu.

Přetištěno z publikace Vědecká práce zemědělského muzea z roku 1963. Autor: Jaroslava Střesková, promovaná historička.

Vybrala Milada Šťastná2006-10-06