next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: O jedné ekologické výrobě

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Zatímco si většina z nás užívala prázdnin a dovolených, vyrostl na kraji Chýně v blízkosti Strahovského rybníka vcelku úhledný domeček. Všichni asi vědí, že zakrývá čistírnu odpadních vod. Ale jen asi málokdo ví jakou. Je to typ BIO CLEANER BC 2000 a jejím dodavatelem je firma REC ing., s r. o., Náchod.

Technologie této biologické čistírny spojuje do kompaktního celku všechny stupně čištění odpadních vod včetně měření průtoku vyčištěné vody.

Popis tohoto systému by byl v odborné terminologii dost nesrozumitelný. Zjednodušeně lze říci, že odpadní voda přečerpáváním postupně přechází do několika nádrží, ve kterých dochází nejdříve k odstranění mechanických nečistot, potom je voda souběžně míchána a provzdušňována. Zároveň se v kalech množí bakterie (stejné se nachází v žumpách a septicích), které se živí dusičnany, a tím je zároveň redukují na plynný dusík, který odchází do vzduchu. Vyčištěná voda je přes odtokový žlab odváděna pryč - u nás do Strahovského rybníka.

Výhodou této technologie je za prvé velice rychlý proces čištění, který vychází ze systému přirozeného čištění vody v přírodě, a za druhé čistota odcházející vody (přes 90 %) a zbylého hustého kalu, který je stabilizován. To znamená, že nepáchne, není agresivní a je ho možno buď hned aplikovat do přírody nebo ho kompostovat. To by mohlo být zajímavé pro zemědělce, kteří by tento kal mohli využívat jako hnojivo.

Čistírna je schopná pojmout až 300 m$^{3}$ znečištěné vody denně při spotřebě asi 155 kWh/den. Zároveň je navržena tak, aby ji bylo možno provozovat i na menší kapacitu, což je výhodné zvláště zpočátku jejího provozu, při postupném napojování obyvatel na kanalizaci.

Čistírnu by měl obsluhovat jeden pracovník v rozsahu asi 12 hodin týdně.

Podle rozpočtu by čistírna měla stát přibližně 10 000 000 Kč. Na její výstavbu, která byla zahájena na podzim roku 1999, byla obci poskytnuta dotace 3 183 000 Kč a bezúročná půjčka ve stejné výši. Zbytek musí obec uhradit z vlastních prostředků.

Čistírna by měla během října najet na zkušební provoz. Tou dobou by už měl být vybudován krátký úsek kanalizace vedoucí po ulici Hlavní k bytovkám do ulice Sluneční. Jelikož s výstavbou čistírny stavba kanalizace úzce souvisí, zmíním se ještě krátce o ní.

Protože je v Chýni natolik výškově členitý terén, že spádová kanalizace by byla příliš finančně náročná, vybralo zastupitelstvo kanalizaci přetlakovou.

Systém této kanalizace spočívá v tom, že u každého domu, který se na kanalizaci napojí, bude vybudována malá jímka. Do té budou svedeny všechny domovní odpady. Jakmile obsah jímky dosáhne určité hladiny, spustí se čerpadlo zde umístěné a vžene odpad do kanalizačního potrubí. Tato jímka bude sice ve většině případů na pozemku vlastníka domu, ale její vybudování bude hradit obec a bude i jejím vlastníkem. Součástí tohoto systému je i skříňka s elektrickým ovládáním čerpadla a s měřidlem, ze kterého je možno určit množství odpadů odcházejících do kanalizace, a tím stanovit stočné. Tato skříňka bude umístěna na domě, každý člověk si ji sám uhradí a bude jeho vlastnictvím.

Ke skříňce a k jímce bude potřeba v pravidelných intervalech umožnit přístup technikům, kteří zkontrolují stav čerpadla a odečtou stočné.

Na výstavbu kanalizace byla obci přiznána dotace 5 935 000 Kč a poskytnuta půjčka s 3 % úrokem ve stejné výši, za kterou bude obec ručit budovou obecního úřadu. Zbytek nákladů 7 915 000 Kč bude obec opět hradit z vlastních prostředků. Celkem náklady na výstavbu kanalizace činí 19 785 000 Kč.

Světla Truksová


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: O jedné ekologické výrobě
2006-10-06