next up previous
Next: b) schvaluje: Up: Usnesení z veřejného zasedání obecního Previous: Obecní zastupitelstvo

a) bere na vědomí:

  1. zprávu komise výstavby a životního prostředí
  2. zprávu komise sociální a školské
  3. zprávu starosty o činnosti obecního úřadu za březen - duben 2000
  4. založení občanského sdružení ARBOR2006-10-06