next up previous
Next: Nejen kritika Up: Napište nám ... Previous: Vážení občané,

Vážený pane starosto,

jak jsme Vás již informovali zasláním stanov, má občanské sdružení Arbor ve své náplni péči o životní prostředí. S potěšením bychom přijali fakt, že vezmete na vědomí a budete se řídit zákonem č. 114/92 Sb. a budete nás předem informovat, jak se praví v zákoně o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Přímo v obci se nacházejí místa velice často navštěvovaná, jejichž stav je neuspokojivý. Konkrétně máme na mysli travnatou plochu před místním hřbitovem. Žádáme Vás o její úpravu a zabezpečení pravidelné údržby. Úpravnosti této plochy nelze dosáhnout posekáním trávy dvakrát do roka, ale častým sekáním a čištěním keřů. Jsme toho názoru, že trávník před hřbitovem si zasluhuje stejnou péči jako před obecním úřadem.

Pro větší bezpečnost občanů v zatáčce silnice u hřbitova bylo již před lety rozhodnuto o vybudování chodníku podél hřbitovní zdi. Žádáme Vás o splnění tohoto usnesení, případně nám sdělte, jaké skutečnosti tomu brání.

Dále se domníváme, že by bylo vhodné vysadit stromy před hřbitov a na nový hřbitov. Chtěli bychom se podílet na návrhu a na výsadbě. Rádi si vezmeme na starost opravy a údržbu laviček.

Jsme přesvědčeni, že realizace bodů výše uvedených je nutná nejenom pro zdůraznění piety těchto prostor, nejenom s ohledem k památce zemřelých, ale i pro estetické působení tohoto místa na občany a celkový pozitivní dojem z obce.

S přáním konstruktivní spolupráce za občanské sdružení Arbor Ing. Karel Horák


next up previous
Next: Nejen kritika Up: Napište nám ... Previous: Vážení občané,
2006-10-06