next up previous
Next: Vážení občané, Up: Napište nám ... Previous: Pozitiva a negativa

Vyjádření referátu životního prostředí Okresního úřadu Prahy - západ

Již v minulém čísle Chýnovin jste se mohli dozvědět o kácení stromů a keřů podél Litovického potoka. Tato skutečnost byla oznámena na referát životního prostředí Okresního úřadu Prahy - západ. Jeho pracovnice pí. Kloubková provedla šetření přímo na místě kácení a všem zúčastněným zaslala své vyjádření. Toto se nám však dostalo až po uzávěrce, a proto ho už nebylo možno uveřejnit.

Vracíme se tedy k němu nyní, ale pro jeho rozsáhlost a stálý nedostatek místa v Chýnovinách otiskujeme jen jeho podstatnou část:

Věc: Kácení stromů podél Litovického (Mlýnského) potoka - žádost o zastavení kácení

...Po místním ohledání bylo zjištěno, že nedošlo k poškození dřevin, jedná se o údržbu zeleně podél toku - prořezání dřevin se zachováním řady vzrostlých dřevin. Vzhledem k tomu, že kořenový systém stávajícího porostu byl zachován, dojde tím ke zmlazení břehového porostu. V prolukách jsou doplňovány stromy tak, aby byla zachována liniová výsadba vyšší zeleně. Vlastník je povinen tok udržovat v takovém stavu, aby mohla být prováděna pravidelná údržba. Údržba toku nebyla prováděna asi 30 let, proto tento zásah může působit jako drastický. Ale aby mohlo dojít k vyčištění zaneseného koryta, což je i v podmínkách stavebního povolení k výstavbě Strahovského rybníka, muselo k tomuto prořezání starých zahuštěných dřevin dojít.

Vedoucí referátu životního prostředí

Okresní úřad Praha - západ

RNDr. Milada Vaněčková


ZpracovalaSvětla Truksová


next up previous
Next: Vážení občané, Up: Napište nám ... Previous: Pozitiva a negativa
2006-10-06