next up previous
Next: Vyjádření referátu životního prostředí Up: Napište nám ... Previous: Jak jsme hráli v Chýni

Pozitiva a negativa

1. prosince minulého roku byly zahájeny práce na úpravách okolí Litovického potoka. Za tímto účelem byl tým obecních zaměstnanců (p. Krhoun a p. Lauda) posílen o p. Chybu. Zpočátku byla vyklizena hráz rybníka Bašta a byly zde vysekány veškeré keře, které tu rostly. Padla i většina tenčích vzrostlých stromů. Práce dále pokračovaly okolo Litovického potoka. Stromy, které rostly pohromadě, tzv. dvojáky a trojáky, byly zredukovány na jeden kus a křoviny osekány.

Skupina občanů (včetně mne) navštívila starostu a vznesla proti tomuto zbytečnému zásahu protest. Bylo nám vysvětleno, že tato údržba byla nutná. Stromy a keře (které tu vytvářely kousek přirozené přírody, jejíž hojností Chýně zrovna neoplývá) pocházejí z náletu a tam, kde rostou pohromadě, je potřeba ponechat jen jeden, jinak by zůstaly slabé, rostly za světlem příliš do výšky a pak by se lámaly. Zároveň bylo potřeba vyčistit potok od bahna a rákosí.

Provádění těchto prací mi připadá naprosto zbytečné, a to hned z několika důvodů:

1. Nejsem sice odbornice na růst stromů (prořezání křovin mi nevadí, protože se zmladí a brzy obrostou), dovolím si však pochybovat o tom, že stromy, které rostou pohromadě, nemohou vyrůst v pořádné stromy a budou se lámat. Stejně rostoucích shluků stromů najdeme i uprostřed lesa spoustu a přesto, že zde nemají zrovna ideální podmínky, dorůstají úctyhodných rozměrů. Dva takové dvojáky můžeme vidět u cesty vedoucí od silnice pod OK Transem ke Strahovskému rybníku.

2. Před návštěvou nespokojených občanů u starosty byl na kácení dřevin upozorněn referát životního prostředí Okresního úřadu Prahy-západ. Jeho pracovnice pí. Kloubková vykonala šetření na místě a zaslala obci a všem zúčastněným své vyjádření (můžete se s ním v tomto čísle Chýnovin také seznámit). Z něj i z osobního rozhovoru s pí. Kloubkovou vyplývá, že na celé akci neshledala jakékoli závady. Jedním z argumentů, kterými celou věc obhajuje, je tvrzení, že údržba toku nebyla prováděna 30 let, což zjistila od lidí z obce a od starosty. Také nános bahna byl tak značný, že ho bylo potřeba odstranit. Překvapuje mě, že si nikdo včetně samotného starosty nevzpomněl, že loni v létě byl potok vyčištěn a firmě Cvoreň za to bylo zaplaceno 160 000 Kč.

3. Obecní zastupitelstvo ještě před prosincovým započetím prací odsouhlasilo vypracování projektu revitalizace Litovického potoka od prameniště po Strahovský rybník. V současné době bylo vypracování projektu (který mimo jiné počítá i s vybudováním dalšího rybníčku pod Pivovarským dvorem) zadáno Výzkumnému ústavu vodohospodářskému TGM v Praze a obec za něj zaplatí 188 000 Kč. Na samotnou realizaci pak bude žádat o dotaci. Není sice jisté, zda tuto dotaci dostaneme, ale pokud ano, budeme Litovický potok a jeho okolí čistit nebo upravovat už potřetí. Sečteme-li dosavadní prostředky vložené do potoku - 160 000 Kč firmě Cvoreň za loňské čištění, přibližně 28 000 Kč vyplacených obecním zaměstnancům při současných úpravách a 188 000 Kč za vypracování projektu revitalizace, dojdeme k velice zajímavé sumě - 376 000 Kč. Pokud se obci podaří získat dotaci na realizaci revitalizace, navrší se tato částka ještě o sumu, kterou se bude obec muset podílet, protože dotace se neposkytují v plné výši nákladů.

4. Obecními zaměstnanci bylo na této akci, která trvala tři a půl měsíce (od 1.12.99 do 18. 4. 2000) odpracováno 1375 hodin. Ty podle mého názoru mohly být využity účelněji. Například při úklidu v obci (častý nepořádek okolo kontejnerů i na jiných místech), likvidace černých skládek, kterých na území Chýně není málo, sekání travnatých ploch (zadní část hřiště je stále zarostlá kopřivami), opravy průlezek na hřišti a ve školce, výsadba zeleně, údržba chodníků a podobně.

Domnívám se, že dohadovat se, jestli byl celý zásah šetrný s ohledem na přírodu, nebo ne, je zbytečné. Ani jeden ze zastupitelů není v této oblasti odborníkem, a proto je potřeba podobné akce s nějakým odborníkem předem konzultovat. I pí. Kloubková z referátu životního prostředí řekla, že její úřad si na podobné zásahy nechává zpracovat odborný posudek.

Na celé akci vidím pouze dvě pozitivní věci. První je vyklizení hráze Bašty od všemožného nepořádku, druhou je vysázení několika stromků okolo potoka v prolukách mezi keři a ponechanými stromy. Ale ani tato pozitiva podle mého nevyváží všechna zmíněná negativa.

Světla Truksová


next up previous
Next: Vyjádření referátu životního prostředí Up: Napište nám ... Previous: Jak jsme hráli v Chýni
2006-10-06