next up previous
Next: Jak dopadla anketa - Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Historie naší školy

V minulém čísle Chýnovin jsem končila otázkou: Kdy byla tedy škola vlastně otevřena? V roce 1855 (jak je uvedeno ve stavebních dokumentech) to určitě nemohlo být. Zde je důkaz. V roce 1858 byla v Chýni školní fasií zřízena samostatná škola. Uvádím část opisu této fasie:

Opis

Diecese Pražská, Kraj Pražský

Školní okres Berounský, Okres Únhoštšský

Fassí

V příjmech a vydáních služby školní v Chejni ve farní osadě Ouhonické

Druh školy - výsadní podučitelská štace

Školní obec skládá se z přiškolených míst - Chejn

a z přiškolených samot - 0

Jméno školního patrona a presentanta učitelstva - místní obec

Počet dětí, které školu navštěvovati povinni jsou vůbec - 34 chlapců a 22 děvčat .... 56

Školní budova .......... najmutá

Místnosti ............. jedna světnice

Obydlí učitelstva .......... najmuté a velmi špatné

Stav školního domu ......... prostřední

Vyučování děje se celoročně 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne od výsadního podučitele v českém jazyku.

Náboženství vyučuje P. Methud Urbánek, farář Ouhonský.

Příjmy služby školní

Zde je podrobně rozepsáno, jak a kým bude učitel placen.

V Chejni dne 10. července 1858Methud Urbánek Josef Hodek

farářvýsadní podučitelVácslav Linda Antonín Musil

okresní školdozorce představenýVácslav Chalupa

školní dohližitelZ tohoto dokumentu jasně vyplývá, že v roce 1858 v Chýni ještě žádná školní budova nestála. Ve staré kronice se o stavbě nové školy píše toto:

Roku 1864 dne 2. října byla nová školní budova slavným způsobem od důstojného pana vikáře z Hořelic Josefa Sabata posvěcena u přítomnosti pana c. k. okresního Lanofráse, p. faráře z Úhonic Methuda Urbánka, p. uč. Úhonického Jana Strnada, p. pater. kvard. Z Hajku Krist. Mykura, všech domácích a vůkolních mnoha občanů. Po ukončeném obřadu vystrojila obec hostinu v čís. 24 na počest těchto hodnostářů a k blahé upomínce na den, v němž pomník spojených sil svých skončila a posvětila.

Situační plán školního stavení shotovil p. Josef Sechter, stavitelský mistr z Unhoště.

Celá výstavní cena dle stavebního rozpočtu po výs. schválení cis. král. stav. odděl. krajského úřadu v Praze ze dne 15. března r. 1862 číslo 1413 obnáší 5 205 zl. 95 kr. r. č. opravou k upravení cesty před školou v částce 219,08 zl. Veškerou práci pronajal Josef Procházka, rolník zde čís. d. 26 ve spolku všech ostatních občanů.

Školní stavení dle plánu toho sestává ze školní budovy, hospodářského stavení (dřevník, chlév s obezděným dvorečkem) a zahrádky školní 120 metrů velké.

Obec žádala r. 1865, aby zdejší škola byla povýšena na školu filiální, ale nebylo vyhověno. V roce 1870 byl přijat nový zemský školní zákon a chýňská škola se stala samostatnou národní obecnou školou jednotřídní a vřazena do IV. třídy učitelova služného s 300 zl. ročně. O 19 let později byla otevřena druhá třída. Místnost zřízena odstraněním příček v učitelském bytě. Prvním řídícím učitelem byl Josef Pelikán a podučitelem Antonín Pešovský, současně byla ustanovena industriální učitelkou Vilemína Kejhová ze Stodůlek. Přicházela vždy ve středu a vyučovala od 11 do 12 dop. a od 1 do 3 odpoledne.

Ve staré školní kronice jsou uvedeny i události v obci, např. pohřbu starosty Jiřího Pokorného na hřbitov Ouhonický v lednu 1888 se zúčastnili též dítky školní, avšak došli jen na konec vsi, an dále byli veliké závěje, nebo že 28. března 1888 vznikl o půlnoci v čísle 1 oheň a zničil obydlí a stáje nejen v tomto čísle, ale i v č. 2.

Dětí v Chýni přibývalo a v roce 1890 - 91 bylo zapsáno již 88 žáků (43 hoši a 45 děvčat). Sdělení dále uvedené, že úlevu v návštěvě školy od 1. května do 1. listopadu dostalo 15 žáků, bude zajímat hlavně naše děti. Pro úplnost dodávám, úlevu dostali žáci, aby pomáhali rodičům v zemědělských pracích.

Po devíti letech bylo žáků ještě více, a to 101 (49 chlapců a 52 děvčat).

Chýňská škola si postupně vytvářela své tradiční slavnosti. Dne 15. 4. 1889 konána s dětmi slavnosť stromková. Školní dítky sešly se ve druhé třídě zdejší školy, kdež jim říd. učitel vyložil v delší řeči význam a užitek stromoví a vybídl je k šetření stromů. Na to za zpěvu vhodných písní vsadily školní dítky dvě lípy u ob. kříže a dvě lípy u statku čp. 24. V ten den měly dítky po celý den prázdno.

A o rok později ...

Slavnosť stromková pořádána dne 20. dubna r. 1900; vysázeny 4 ořechy před hostincem pana Josefa Kouby.

Historie chýňské školy rokem 1900 samozřejmě nekončí a další zajímavosti se dozvíte v příštím čísle. Kopie nejstarší kroniky bude k dispozici ve škole od září roku 2000.

Lenka Štrosová


next up previous
Next: Jak dopadla anketa - Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06