next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Pronájem rybníka

Obec pronajala nový Strahovský rybník a přilehlou louku (celková výměra 5,6 ha) občanskému sdružení Strahovský rybník, obecně prospěšná společnost se sídlem Hlavní 200, Chýně (obecní úřad). Toto sdružení, zastoupené jednatelem PharmDr. Vítězslavem Fantou, bude pronajatou nemovitost užívat na provozování sportovních a rekreačních služeb pro občany Chýně a Hostivice. Nájemce se mimo jiné zavazuje udržovat a obnovovat ekosystém, zejména pravidelným sekáním trávy na březích a louce, výsadbou dalších vhodných dřevin a prováděním regulačního odlovu ryb. Každý z členů sdružení odpracuje 10 brigádnických hodin ročně. Celkové nájemné bylo stanoveno na 1,- Kč měsíčně, tj. 12,-Kč ročně. Nájemce je oprávněn dát pronajatou nemovitost do podnájmu (viz občanský zákoník). Smlouva má roční výpovědní lhůtu.

Ondřej Jelínek2006-10-06