next up previous
Next: Výstavba telekomunikačního vysílače v areálu Up: Krátké zprávy Previous: Sponzor Chýnovin

Svobodný přístup k informacím

Dne 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon ukládá státním orgánům a orgánům územní samosprávy (obce) povinnost poskytovat informace o jejich činnosti. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Dotčený orgán poskytne požadovanou informaci, a to buď písemně, nebo umožní nahlédnutí do spisu s možností pořídit kopii. Pro letošní rok je lhůta na odpověď prodloužena na 30 dnů.

Za poskytnutí informace může být požadována úhrada ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli. Sazebník úhrad za poskytování informací musí být vyvěšen na veřejně přístupném místě.

A na co se můžeme ptát? Téměř na vše, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Pokud jde o obce, můžeme se ptát například na:

- průměrný plat pracovníků obce podle zařazení či podle jiného kritéria

- důvody dopravního značení v místě

- hospodaření obce, její účast v obchodních společnostech

- vybírání místních poplatků

- zápisy z jednání orgánů obce, včetně obecní rady

Omezit lze jen ty údaje, které jsou obchodním tajemstvím, osobními údaji či utajovanou skutečností.

Dotčený orgán neposkytne požadovanou informaci pokud jde o:

- utajované skutečnosti podle zák.č. 148/1998 Sb.

- informace vypovídající o osobnosti a jejím soukromí

- obchodní tajemství

- důvěrnost majetkových poměrů

- další omezení uvedená v § 11 zák.č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem není porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost uloženou zvláštními předpisy, a to např. zák. č.199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Tento zákon se nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy, a to např.zák. č.123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

JUDr. Jaroslava Solařová Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Výstavba telekomunikačního vysílače v areálu Up: Krátké zprávy Previous: Sponzor Chýnovin
2006-10-06