next up previous
Next: Výstavba bytových domů Up: Napište nám ... Previous: Reportáž televize Prima

Ohlédnutí

Před rokem, 24.3.1999, byla petičním výborem na veřejném zasedání předána tato petice: My, níže podepsaní, se zásadně stavíme proti záměru místního zastupitelstva vystavět v naší obci sídliště s 320 nájemními byty. Nejsme proti postupnému rozvoji obce a příchodu nových obyvatel, rozhodně však nesouhlasíme s tak masivním, jednorázovým zásahem do přirozeného vývoje obce. Proto výstavbu sídliště odmítáme. O tři týdny později přišla odpověď :

K Vaší petici proti připravované výstavbě nájemních bytů sdělujeme, že obecní zastupitelstvo ji bere na vědomí a bude se jí zabývat po vypracování studie zástavby a jejím zveřejnění.

K tomu jsme si vyslechli, jak podpisy byly zmanipulovány, získávány nepravdivými a zkreslenými informacemi či pod nátlakem. Já toto tvrzení odmítám. Je to nesmysl. Občané buď petici podepsali či odmítli podepsat nebo nám řekli, že se vyjádří až po informační schůzce s tvůrci územního plánu. Zrovna tak bychom mohli zpochybňovat výsledky voleb či cokoliv jiného. V říjnu pak byla zveřejněna studie zástavby. V lednu (20.1.2000) jsme poslali připomínku panu starostovi Fingerhutovi :

Vážený pane starosto, chceme Vám připomenout Váš slib vyslovený v dopise ze dne 14. dubna loňského roku, že se naší peticí budete zabývat až po vypracování studie zástavby sídliště a jejím zveřejnění. Od zveřejnění studie už uplynulo několik měsíců, ale zatím marně čekáme na Vaše vyjádření, jakým způsobem a s jakým výsledkem byla petice projednána a zda zastupitelstvo a Vy sám jste vzali v úvahu mínění bezmála dvou stovek Vašich spoluobčanů. Pro pořádek připomínáme, že se jedná o petici proti výstavbě sídliště se 320 byty na poli za Nedbalovými. Domníváme se, že hlavní argument zastánců výstavby, to je umožnění výstavby vodovodu a kanalizace, už není aktuální.

Následovala odpověď ze dne 11.2.2000 :

Vážení, projekt k územnímu rozhodnutí bylo možno si prostudovat na obecním úřadě a vyhláška o něm byla zveřejněna ve vývěsce obecního úřadu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci až 6.1.2000. Obecní zastupitelstvo se při projednávání ÚR zabývalo vaší peticí a 8 z devíti členů zastupitelstva považuje její výsledky za účelové. Zastupitelstvo si ověřilo, že při získávání podpisů bylo používáno nepravdivých argumentů o připravované výstavbě. Ze všech těchto důvodů považujeme vaši petici za neopodstatněnou, a protože ze stavebního zákona nejste účastníky stavebního řízení, nebudou při projednávání brány výsledky petice na zřetel.

Myslím, že způsob, jakým se naše zastupitelstvo reprezentovalo v době petice, prohloubil postupující pokles zájmu občanů o věci veřejné. Skoro polovina voličů v Chýni vyjádřila legitimní cestou svůj nesouhlas, avšak zastupitelé z moci úřední a bez snahy o dosažení základní vzájemné dohody pokračují v tomto sporném záměru.

Eva Jelínková


next up previous
Next: Výstavba bytových domů Up: Napište nám ... Previous: Reportáž televize Prima
2006-10-06