next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1928

Počátek roku vyznačoval se počasím suchým a chladným. Do 8. března byly mrazy až -8$^{0}$C a 11. března napadlo tolik sněhu, že závěje byly přes 1 m vysoké. 21. března byl mráz -5,5$^{0}$C. 17. a 18. dubna a 9. května padal sníh, 12. května byla ráno teplota 0$^{0}$C. Léto bylo rovněž suché a parné, obilí schlo. 13. července bylo ve stínu +35,5$^{0}$C, počátkem září až +30$^{0}$C. Podzim začal chladný, 14. října poletoval sníh. Zima začátkem prosince byla krutá. 31. prosince napadlo mnoho sněhu, silnice byly zcela zaváté.

Přibylo 8 novostaveb, takže měla obec koncem roku 127 domů. 29. října zahájena byla na trati Kladno - Praha přes Sobín silniční autobusová doprava čs. státních drah se zastávkou Chýně - Litovice nádraží u t. zv. Vrabčárny. Měla 4 denní spoje na obě strany ve dny všední, v neděli a ve svátek 5 spojů.

Ježto při volbě starosty obce dne 6. listopadu 1927 konané vyskytla se závada proti volebnímu řádu obecnímu, konána byla dne 28. března volba nová, v níž byl zvolen starostou pro zbývající funkční období Štěpán Horák a sice 8 hlasy. Do obecní rady nastoupil Václav Procházka.

Od 1. srpna ustaven byl obecním strážníkem Jaroslav Balabán, jemuž jako učňovi musila být amputována levá ruka. Nastoupil službu onu v dvaceti letech stáří.

Desetileté výročí trvání Československé republiky oslaveno bylo důstojně. V předvečer národního svátku pořádán byl lampionový průvod školní mládeže obcí a k pomníku padlých vojínů, na nějž položeny byly 2 kytice;řídící učitel přednesl proslov, žačky přednesly případné 2 básně a společně zazpívány byly hymny. Večer pořádala těl. jednota Sokol slavnostní besedu s proslovem, 2 aktovkami, smíšenými sbory a recitacemi. V den Svobody sehrán byl členy dramatického odboru Sokola divadelní kus Karel Poslední.

Ze spolků dlužno jmenovati následující: Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček, založený v roce 1897; Svaz dobrovolných hasičů, založený v roce 1905; Dělnicko tělocvičná jednota federovaná, založená v roce 1919; Tělocvičná Jednota Sokol, založená v roce 1920. Mimo spolky výše uvedené velice účinně působí v obci t. zv. Haléřový spolek založený v roce 1906. Účelem jeho je podpora školy a všeho žactva nákupem učebných pomůcek. Peníze k tomu potřebné získává členskými příspěvky, pořádáním zábav a Dětských dnů.

Do školy zavedeno bylo elektrické osvětlení dne 22. listopadu.

Vybrala Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06