next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Vážení předsedové

Vážení předsedové komisí, pracujících v naší obci. Chtěl bych přiblížit činnost Vašich komisí občanům Chýně, a proto Vás prosím o zodpovězení níže uvedených otázek...

Ondřej Jelínek1. Můžete stručně přiblížit čtenářům činnost Vaší komise ?

2. V čem vidíte přínos Vaší komise pro občany ?

3. Chcete ještě něco doplnit, vzkázat ?Kontrolní komise OÚ v Chýni je složena ze dvou členů a předsedy komise. Jmenovitě to jsou pí. Truksová a Zborníková, v čele jako předseda pan Chyba.

Členové této komise se scházejí čtyřikrát do roka. Kontroluje se vždy tříměsíční účtovací období. Kontrola probíhá v prostorách OÚ Chýně.

Předmětem kontroly jsou účty za nákup (prodej), služby a vedení účetních knih. Kontroluje se, zda jsou účtenky přiměřené potřebám obce a zda jsou správně a v uvedených částkách zapsány v pokladních knihách. Tato kontrola občanům zaručuje, že si nikdo nemůže nic kupovat z peněz obce pro vlastní potřebu.

Po naší roční činnosti bylo pouze pár nepřesností, které byly odstraněny na místě (např. nebylo na dokladech příjmů a výdajů rozepisováno, zda se jedná o poplatek ze psa či popelnice).

Pracovníci OÚ vycházejí naší komisi vstříc a i tyto zjištěné drobnosti jistě nebyly úmyslné, byly však ihned a ochotně opravené.

Dále kontrolujeme, zda jsou peníze z pokladny odváděny na bankovní účet včas a v celé částce, která je zapsána v účetních knihách, a zda vybrané peníze z účtu odpovídají potřebám (mzdy apod.).

Z každého zasedání KK je proveden zápis, který je přiložen a evidován spolu s účetnictvím OÚ.

Závěrem můžeme doplnit, že pokud bude i tento rok účetně veden tak jako ten loňský, můžeme být jako KK spokojeni.

Josef ChybaFinanční komise a její činnost. Složení FK: Rajtora, Ing. Hanuš, pí. Kubecová. Finanční komise je zákonem stanovená komise pro existenci a správné fungování každého obecního zastupitelstva, obce.

1. Komise navrhuje a předkládá návrh rozpočtu pro budoucí účetní období, tj. kalendářní rok. Dále pracovníci této komise dohlížejí na průběh čerpání fin. prostř., podobně tomu sleduje příjmovou část.

Případné nepoměrné rozdíly v přijímání a vydávání finančních prostředků konzultuje se zastupitelstvem a navrhuje případná řešení.

Vždy ke konci 3.čtvrtletí navrhuje FK možnou úpravu rozpočtu a to tak, aby tento zůstal vyrovnaným.

2. Přínos komise pro občany? Tato komise je stanovena zákonem (její existence), těžko lze nad přínosem finanční komise polemizovat.

Miroslav Rajtora1. Činnost naší komise výstavby a životního prostředí, která je ustanovena starostou a schválena zastupitelstvem obce, je řízena rozhodnutím o přenesení pravomoci nadřízeným orgánem, Okresním úřadem Prahy - západ, dle platných prováděcích vyhlášek ve znění stavebního zákona.

Komise plní úkoly, které jsou stanoveny v § 122 o působnosti obcí, které nejsou stavebními úřady v následujícím rozsahu:

- sledují veškerou stavební činnost v obci a dbají, aby se rozvíjela v souladu se zájmy obce a územního plánování

- dohlížejí na stav staveb

- kontrolují, zda se stavby a jejich změny neprovádějí bez povolení nebo v rozporu se stavebním zákonem

- schvalují ohlášené drobné stavby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu posledního období bylo nadřízeným orgánem prověřeno, že naše obec a komise splňuje podmínky pro odborné rozhodování o stavebně technických záležitostech, okresní úřad rozhodnutím přenesl rozšířenou pravomoc pro naši komisi od 1.1.2000, a to

- o vydávání stavebního povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, které vyžadují stavební povolení, a v těchto případech zahajovat stavební a následně kolaudační řízení

- vydávat povolení na informační, reklamní a propagační zařízení a pravomoc nařizovat jejich odstranění

- kolaudovat stavby, na které bylo komisí vydáno stavební povolení

- a zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu.

2. Ve všech oborech stavebních činností výše uvedených mohou občané vše vyřídit v obci.

Vzhledem k tomu, že byly zavedeny pravidelné úřední hodiny komise každé pondělí od 16 do 18 hod., mohou se občané poradit, jak v těchto záležitostech správně postupovat a to i v oblasti, kde rozhoduje stavební úřad v Hostivici.

Zjednodušuje to všem práci a starosti. Dokladovost je stále dosti složitá, i když v mnoha případech nezbytná.

3. Aby toho občané náležitě využívali. Vyvarují se případných komplikací a správních problémů, pokud se dostanou do rozporu se stavebním zákonem.

7.3.2000 Antonín ParmaSociální a školská komise v průběhu roku vede v patrnosti narození nových občánků a jejich slavnostní uvítání na OÚ. Děti jsou zapsány do kroniky a obdrží upomínku na tento den. Uvítání se účastní členky komise, starosta a také děti z MŠ a ZŠ, které přispějí písničkami a říkankami. Malým pohoštěním a vzájemnou zábavou je setkání ukončeno.

Dále komise zajišťuje jednou do roka setkání 15letých dětí v budově ZŠ, kde si sdělují s učitelkami a mezi sebou vzpomínky na školu v Chýni, jak nyní studují, čemu se učí a také svoje plány do budoucna. V upomínku obdrží knihu a podepíší se do kroniky, do které většina z nich byla zapsána před 15 lety.

V neposlední řadě navštěvují členky komise spoluobčany ku příležitosti významného životního jubilea s přáním a dárkem. Udržují kontakt s občany, kteří odešli do domova důchodců. Členy komise jsou také místní lékař MUDr. Appelt a sestřička Alena Linhartová. Tito jsou zárukou, že je komise vždy informována o případných sociálních problémech občanů, pokud se již oni na komisi se svým problémem neobrátí sami. Komise pak podle svých možností a pravomocí pomáhá tíživé situace řešit společně se zastupitelstvem OÚ.

Byli bychom rádi, kdyby se občané sami na předsedkyni (pí.ředitelku ZŠ L.Štrosovou), na lékaře nebo kteréhokoli člena komise obraceli, nebudou-li si vědět rady nebo se ocitnou v tísni. Také ostatní občané všimnou-li si potřeb svých sousedů, kteří se sami o pomoc neodváží požádat, by měli na takové případy upozornit a pomoc zajistit.

Protože jsme obec, kde se všichni známe, můžeme jistě úspěšně a citlivě pomáhat jeden druhému a ve složitějších případech právě prostřednictvím sociální komise.

Odpověď zpracovala členka komise Jana Fousková


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá
2006-10-06