next up previous
Next: Vážení předsedové Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) Ukládá:

Starosta obce odpovídá

1. Jak pokračuje příprava na plynofikaci obce?

Do konce března má být hotov generel plynofikace obce, poté se bude jednat o postupu výstavby rozvodů plynu a způsobu financování.

2. V poslední době se opět obnovil provoz na skládce zeminy u Roklí. Nákladní auta tentokrát projíždějí částí obce, což s sebou přináší nepříjemnosti. Kdo o skládkování rozhoduje, kdy bude tato činnost ukončena a skládka rekultivována?

Navážení ornice na lokalitu U roklí bylo vyvoláno žádostí majitele pozemku o dokončení terénních úprav na vytěžené pískovně. Nákladní automobily musely projíždět po jediné volné přístupové cestě kolem skladových hal Husar - proběhlo jednání s firmou DaF - provozovatelem skládky a bylo přislíbeno, že zmíněnou vozovku v ulici Sluneční opraví, jakmile to umožní počasí.

3. Obecní úřad má k dispozici počítačový program (katastr nemovitostí), který umožňuje zjistit vlastníka pozemku, vytisknout mapku parcely atd. Co všechno tento program dovede a jak ho mohou občané využívat?

Počítačový program Misys, který Obecní úřad v loňském roce zakoupil, je pouze pro vnitřní potřebu Obecního úřadu. Občané mohou získat informace pouze o svém majetku nebo o majitelích sousedních parcel. Nelze občanům poskytovat informace, které se netýkají přímo jejich majetku.

4. V posledním roce bylo na obecní úřad přijato několik nových pracovníků (včetně civilní služby). Zajímalo by mě, kdo a podle jakých podkladů rozhoduje o jejich příjmu a zda je nabídka pracovní příležitosti nabízena veřejně?

Na Obecní úřad byla v posledním roce přijata slečna Alena Linhartová jako druhá administrativní pracovnice, pan Jan Lauda na výkon civilní služby a od ledna r. 2000 ing. Alena Pospíšilová, která dostala za úkol vyřízení majetkoprávních vztahů mezi občany a obcí. Jedná se především o obecní pozemky přihrazené občany a naopak o soukromé pozemky, které užívá obec, dále o realizaci převodů komunikací do majetku obce tak, aby obec mohla bez problémů pokračovat ve výstavbě sítí. Dále byl přijat pan Josef Chyba na dobu 3 měsíců k úklidu obce. S přijetím všech zaměstnanců vyslovilo zastupitelstvo na svých poradách souhlas.

5. V období let 2000 - 2003 má být v obci vybudována splašková kanalizace. Kolik občanů se do dnešního dne závazně přihlásilo k připojení na tuto kanalizaci?

Podklady pro projekt splaškové kanalizace k stavebnímu povolení dodalo na OÚ více jak 90 % občanů. Vlastní výstavba by měla probíhat tak, aby bylo možno co nejdříve připojit minimálně 300 EO (ekvivalentních obyvatel), to je asi 30 m$^{3}$ splaškových vod za 24 hod., aby mohla být 1 sekce ČOV spuštěna na min. provoz. Doufáme, že se toto podaří ještě v letošním roce.

6. Chtěl byste ještě něco sdělit čtenářům Chýnovin?

Dále bych chtěl říci pár slov k akci, která rozjitřila emoce u některých občanů. Jedná se o vyřezání náletového porostu kolem vodoteče z rybníka Bašta a na vzdušné straně hráze. To, že tuto práci nikdo déle jak 20 let nedělal, neznamená, že je to tak dobře. Vyřezávají se křoviny a stromy z náletu se prořezávají tak, aby měly místo k růstu a mohly růst jako stromy. Do mezer, kde stromy nejsou, budou dosazeny tak, aby do budoucna vznikla podle toku alej stromů. Co se týká vlastnických práv, obec je vlastníkem vodoteče a stráně na hrázi a o část luk pod hrází je požádáno. Myslím, že rozpoutání takovýchto vášní až se stížnostmi na Okresním úřadě a na Inspekci životního prostředí jsou zbytečné a během pár let bude vidět, jak bude zeleň vypadat, když stromům umožníme růst jako stromy a ne jako křoví.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Vážení předsedové Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: c) Ukládá:
2006-10-06