next up previous
Next: Komise Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Usnesení z veřejného zasedání Obecního

Starosta obce odpovídá

I do tohoto čísla Chýnovin jsem požádal pana starostu o zodpovězení několika otázek týkajících se života naší obce. Tento rozhovor byl (stejně jako ty předešlé) pořízen písemnou formou - na zaslané otázky byla doručena písemná odpověď. Není to tedy rozhovor v pravém slova smyslu, ale i tak si myslím, že tato "konverzace" povede k lepší informovanosti o dění v obci. Může být i podkladem pro reakce a názory Vás, čtenářů, a proto se již odhodlejte a napište nám ...1) Lidé si u mě občas stěžují na nešvary v jejich okolí. Jedním z nich je ponechávání uhynulých prasat na venkovní rampě u místního "prasečáku". Uhynulá zvířata zde pod širým nebem, nikterak nechráněna, leží i řadu dní, než jsou odvezena. Jakým způsobem by se mělo postupovat, aby byla sjednána náprava?

Odpověď: Co se týká nakládání s uhynulými prasaty firmou Agrotel, je nutné, aby se občané, kteří tento přestupek zjistí, obraceli na obecní úřad nebo členy zastupitelstva. Obecní úřad může postupovat dle zákona o odpadech a zákona o veterinární ochraně a zjednat okamžitou nápravu.

2) Zastupitelstvo zvažuje možnost zmodernizovat a rozšířit stávající síť veřejného rozhlasu. Můžete přibližně vyčíslit, kolik by tato akce stála a v čem spatřujete její výhody?

Odpověď: Rozšíření stávajícího veřejného rozhlasu se týká nových lokalit výstavby rodinných domků a jeho účinnost je nejen v okamžité možnosti informovat občany, ale i možnost vyhlášení požárního poplachu a jiných případů, kdy je ohrožen majetek a životy občanů.

Při jeho výstavbě bylo použito výkopů na vodovod, čímž dojde k úspoře asi 2/3 nákladů stavby.

3) I. Družstevní záložna, respektive její dceřinná společnost, zakoupila v Chýni 5 ha pozemků na výstavbu sídliště. Na tuto záložnu byla nyní uvalena nucená správa. Nebude tato skutečnost komplikovat zamýšlenou výstavbu bytových domů?

Odpověď: Pozemky na výstavbu nájemních bytů nezakoupila I. Družstevní záložna, ale firma T.X.T. Toto byla změna, kvůli které na mě skupina občanů poslala televizi Prima. Nikdo se nemůže zaručit za to, že některá firma nezkrachuje, ale je nutné si uvědomit, kdy až stát poskytuje dotace na výstavbu nájemních bytů - až je provedena stavba, tak se z dotačních peněz nechá část stavby zaplatit, nikdy není možno čerpat peníze předem.

4) Na severním břehu Strahovského rybníka, který se již napouští, bylo vysazeno asi 20 nových stromů. Počítá se s úpravou - ozeleněním i zbývajících břehů? Kdy bude provedena?

Odpověď: 25.11.1999 proběhlo předání stavby Strahovského rybníka. 4.11.1999 bylo vysázeno 10 kusů lip a 10 kusů dubů na severním břehu rybníka. Na jaře bude provedena výsadba stromků na západní a části jižní strany Strahovského rybníka. K výsadbě je nutné použít pouze listnaté stromy - jehličnany nejsou v této krajině původní.

5) Chtěl byste jako starosta obce něco sdělit čtenářům Chýnovin?

Odpověď: Chtěl bych vzkázat občanům Chýně: Pokud Vám jako občanům není něco v činnosti obecního úřadu srozumitelné a nebo něčemu nerozumíte z toho, co se v obci děje, přijďte na veřejné zasedání, kde Vám vaše dotazy rádi zodpovíme. Je možno se též informovat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. Vždy je lépe se před tím, než se pustím do diskuse o činnosti obecního úřadu v restauraci nebo v obchodě, informovat, abych věděl, o čem hovořím. Jako příklad uvádím: Je lépe rozvést v obci plyn a ne vodovod. Na plynofikaci obce bez tolik kritizované výstavby bytů by nebyla šance, dále je nutno si uvědomit, že plynofikovat rodinný domek znamená asi 80 tis. nákladu majitele. Proto bych si přál, aby se občané vždy snažili zjistit si informace o konkrétním problému a pak teprve diskutovat o tom, jestli obecní úřad rozhodl správně. Většina problémů vzniká z nedostatku informací.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Komise Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Usnesení z veřejného zasedání Obecního
2006-10-06