next up previous
Next: Složení komisí, které pracují Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Komise

Co jsou to komise obecních rad a k čemu jsou nám dobré? Ze zákona vyplývá, že obec musí zřídit minimálně dvě komise, a to kontrolní a finanční. Další komise se zřizují podle potřeb obce a jejich ustanovení není povinné. Komise jsou kontrolním a iniciativním orgánem obecní rady. Z této skutečnosti vyplývají i jejich pravomoce: nemohou například kontrolovat činnost zastupitelstva, obecní rady a starosty, též jim nepřísluší předkládat návrhy a náměty obecnímu zastupitelstvu. V obcích, v nichž se obecní rada nevolí (např. v Chýni), plní úkoly obecní rady starosta.

V našem případě tedy starosta obce jmenuje předsedy komisí a jejich členy, a dále by měl stanovit náplň činnosti komisí a uložit jim úkoly na určité období (např. na půl roku). Též projednává návrhy a náměty komisí.

Komise mohou v rámci své působnosti nahlížet do písemností včetně účetních dokladů uložených u obecního úřadu a od jeho pracovníků požadovat nezbytné informace. Na svěřeném úseku jsou též oprávněny provádět kontroly i z vlastní iniciativy. Komise se scházejí podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Jednání jsou v zásadě neveřejná, případ od případu se však může k jednání přizvat veřejnost.

Předseda komise zabezpečí, aby byl z každého jednání pořízen zápis, který předá starostovi. Předsedovi komise je vyplácena měsíční odměna (předseda KVŽP 425 Kč, předseda školské a sociální komise 340 Kč), ostatní členové pracují zdarma.Doporučená náplň činnosti kontrolní komise:

Doporučená náplň činnosti finanční komise:

Zpracováno podle metodického návodu k činnosti kontrolních a finančních komisí obecních rad, vydaného v roce 1993.

Ondřej JelínekSubsections
next up previous
Next: Složení komisí, které pracují Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá
2006-10-06