next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Starosta obce odpovídá

Pane starosto, rád bych navázal na dřívější spolupráci a do dalších Chýnovin přetiskl pár odpovědí na otázky týkající se života naší obce.

1. Podle poslední informace se měl pozemek pro výstavbu betonárky prodat koncem července.

Kdy se začne s její výstavbou, popř. jaké komplikace v prodeji nastaly?

Odpověď: K zamýšlenému prodeji pozemku a výstavbě betonárky byla nařízena EA - to je vypracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí a v současné době probíhá oponentura na tento projekt. Zájemce podepíše kupní smlouvu, až bude jistá možnost výstavby.

2. Hlavní řad vodovodu již prošel téměř přes celou obec.

a) Jak se bude postupovat při zřizování jednotlivých přípojek domů ležících v jeho těsné blízkosti?

b) Kdy a jak se začnou připojovat i ostatní domy v obci?

Odpověď: Hlavní řad vodovodu prošel starou zástavbou obce a bude pokračovat na lokalitu proti hřbitovu a nad hřbitovem. Nejdříve musí být vybudován hlavní řad a poté se budou budovat přípojky a zprovozňovat úseky mezi jednotlivými šoupaty. Na vodovodní přípojky byly a jsou občanům rozesílány nabídky k inženýrské činnosti až po kolaudaci.

3. Chrášťanská skládka se stále zvětšuje, místo slibované rekultivace se na jejím vršku objevila halda písku, který se zde zřejmě prodává.

a) Je o této situaci zastupitelstvo informováno?

b) Existuje termín ukončení skládkování a následné rekultivace?

c) Může naše obec do tohoto problému nějak zasáhnout?

Odpověď: K problému Chrášťanské skládky bych chtěl ještě jednou připomenout, že zatím se celá nachází na katastru obce Chrášťany, s jejímž novým zastupitelstvem firma DaF jedná.

4. Na veřejné práce v obci je od jara přijat nový pracovník na civilní službě. Vzhledem k tomu, že v obci při veřejných pracích poslední dobou vídáme pouze pana Krhouna, zajímalo by mě:

a) Je zde nový pracovník ještě zaměstnán?

b) Jakou částku mu obec měsíčně vyplácí?

c) Je možné nahlédnout do jeho pracovních výkazů?

Odpověď: Pracovník na civilní službě je ještě v obci zaměstnán s tím, že za pracovní morálku v poslední době byl upozorněn na možnost ukončení civilní služby. Jeho měsíční mzda činí asi 3000,- Kč podle množství kalendářních dnů.

5. Výstavba čistírny odpadních vod závisela na přiznání dotace na rok 1999.

Co je nového v tomto problému?

Odpověď: Začátkem října by měla být zahájena výstavba ČOV. V roce 1999 musíme prostavět 3 119 tis., z toho 1 mil. státní dotace a 2 119 tis. z vlastních prostředků. Na rok 2000 zbývá z vlastních zdrojů 210 tis., systémová dotace 2 183 tis. a bezúročná půjčka ze státního rozpočtu 3 183 tis. Takže se obci podařilo získat dotaci na ČOV ve výši 3 183 tis., bezúročnou půjčku na 10 let ve výši 3 183 tis. a z vlastních zdrojů musí obec proinvestovat 2 339 tis.

6. Zastupitelstvo rozhodlo o vybudování tlakové kanalizace.

a) Bylo již zahájeno jednání o výstavbě této kanalizace?

b) Na co je tato výstavba vázána (dotace, územní rozhodnutí, ...)?

Odpověď: Na tlakovou kanalizaci je nutno zadat vypracování projektu k stav. povolení a vybrat zpracovatele, zatím máme dvě nabídky za 250 tis. a za 569 tis.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva
2006-10-06