next up previous
Next: Pokračování článku po doplnění Up: Čištění vodoteče Previous: Čištění vodoteče

Čištění potoka po chýňsku

V tomto čísle Chýnovin vás chci seznámit s tím, jak se v Chýni čistí potok. Nuže, posuďte sami.

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 14. 7. 1999 vyzval starosta p. Fingerhut zastupitele, aby ho pověřili jednáním s romskou firmou o vyčištění potoka mezi Baštou a novým rybníkem.

Zastupitelstvo pověřilo starostu sjednáním této práce v ceně do 100 000 Kč s tím, že starosta s touto firmou zahájí jednání v pondělí 19. 7. 99. Shodou okolností ve stejný den předal pan Poustka písemnou nabídku na provedení této práce za cenu 65 000 Kč. Takže v pondělí 19. 7. 99 byli vedení obce známi dva zájemci o tuto zakázku.

Přesto, že tato nabídka byla výrazně nižší, sjednal starosta provedení této práce s firmou Jozef Cvoreň! Na můj dotaz, proč nevolil nabídku s nižší cenou, odpověděl, že tato práce byla ústně sjednána už před tím, než dostal nabídku od p. Poustky. Na moje otázky kolem smlouvy odpověděl p. starosta takto:

Smlouva s firmou J. Cvoreň byla podepsána dne 26. 7. 99. Cena práce ve smlouvě 100 000 Kč. Na můj dotaz, kdy byly zahájeny práce, odpověděl starosta, že 15. 7. 99. V době, kdy se firma dostala s čištěním potoka za přítok od mlýna, obrátila se na starostu s požadavkem na zvýšení ceny za tuto práci. Starosta informoval zastupitele o tomto požadavku na pracovní schůzce, která se konala dne 2. 8. 99, a navrhl zvýšení ceny za tuto práci o 60 000 Kč s odůvodněním, že v tomto úseku je vyšší pracnost, než firma předpokládala při zahájení prací.

Zastupitelé nebyli starostou informováni o existenci konkurenční nabídky před hlasováním o zvýšení ceny na 160 000 Kč celkem. Proběhlo hlasování za souhlasu všech přítomných zastupitelů. Přítomni byli: p. Fingerhut, p. Procházka, p. Jamrich, p. Chyba, pí. Štrosová, pí. Truksová.

Až po tomto hlasování se obrátila pí. Truksová na p. starostu s dotazem, jestli tato konkurenční nabídka je na úřadě. Na to starosta odpověděl, že se jedná o nabídku na čištění strouhy od přepadu z Bašty ke školce. Po dalším naléhání pí. Truksové tuto smlouvu přinesl a teprve potom se ukázalo, že je to opravdu nabídka na stejnou práci, to je čištění potoka od Bašty k novému rybníku. Zde je namístě otázka: čte p. starosta nabídky tak nepozorně, že ani neví, čeho se týkají, nebo se jednalo o záměrné mlžení?

Proč se o této smlouvě začalo mluvit až po hlasování o zvýšení ceny pro druhou firmu? Na to by občanům měli odpovědět asi všichni, kdo o existenci této nabídky věděli.

Ví p. starosta a ostatní námi volení zástupci, že každá veřejná zakázka v ceně nad 100 000 Kč musí být zadána výběrovým řízením?

Věděli zastupitelé od začátku, o kolik metrů strouhy se jedná? Byl se některý zastupitel před zahájením práce na místě přesvědčit, o jakou práci se ve skutečnosti jedná?

Napadlo někoho zabývat se tím, kdo je vlastníkem této vodoteče a jestli vůbec má toto čištění dělat obec na vlastní náklad? A opravdu důsledně najít majitele a jednat o vyčištění s ním?

Na závěr některá doplňující fakta: S Ondřejem Jelínkem jsme tuto trasu prošli a změřili pásmem. Naměřili jsme 540 m. Cena za vyčištění jednoho metru tedy vychází po zvýšení na 160 000 Kč na 296 Kč. Starosta má k dispozici údaj o délce 522 m - potom cena za 1m vychází 306,50 Kč.

Pokud by byla využita nabídka s cenou 65 000 Kč, cena 1m by vyšla 120,40, respektive 124,50 Kč.

Vnucují se další otázky: Proč odhlasovali zastupitelé zvýšení ceny, aniž by se zajímali o to, jestli na tuto práci existuje smlouva a jaký je její obsah? Proč nebylo svoláno veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro hlasování o zvýšení ceny? Byl se některý zastupitel podívat na výsledek práce, která stála daňové poplatníky 160 000 Kč? Nebylo možné využít těchto peněz účelněji?

V Chýni dne 20. 8. 1999 Pavel Fousek


next up previous
Next: Pokračování článku po doplnění Up: Čištění vodoteče Previous: Čištění vodoteče
2006-10-06