next up previous
Next: Zápis veřejného zasedání obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad

Usnesení veřejného zasedání obecního zastupitelstva Chýně, konaného dne 3. října 2001

Obecní zastupitelstvo

a) bere na vědomí:

1. Zprávu stavební komise přednesenou p. Parmou

Zprávu finanční komise přednesenou v zastoupení p. Fingerhutem

Zprávu revizního a kontrolního výboru přednesenou p. Chybou

2. Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu za III. čtvrtletí

3. Informace z vystoupení náměstka primátora města Kladna p. ing. Jiránka k problematice přestavby státní správy okresu Praha západ

b) schvaluje:

1. Zajistit uzavření smlouvy na překlenovací úvěr od Reiffeisen stavební spořitelny, ve výši 3 480 000,- Kč.

2. Zajistit podepsání bianco směnky pro Reiffeisen stavební spořitelnu.

3. Uzavření zakladatelské smlouvy na Svazek obcí Poutní cesta Hájek.

4. Změnu rozpočtu, přednesenou starostou obce.

5. Poplatek za školní družinu ve výši 50,- Kč měsíčně od 1. 10. 2001.

6. Postup v příslušnosti k obci III. stupně v souladu s postupem obce Hostivice.

7. Název nové ulice U višňovky.

c) ukládá:

Starostovi obce zúčastnit se zasedání zastupitelstva města Hostivice v souvislosti s projednáváním příslušnosti k obci III. stupně a na základě poznatků svolat mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva ke konečnému rozhodnutí.

Procházka Václav Fingerhut František
zástupce starosty starosta obceSubsections
next up previous
Next: Zápis veřejného zasedání obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad
2006-10-06