next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Nový zákon o odpadech -

Skládka na Chrášťanském vrchu - přece jen o krůček dál

Provozovatel skládky na Chrášťanském vrchu dodal koncem října na Stavební úřad v Hostivice projekt rekultivace - zalesnění skládky. Projekt byl schválen referátem životního prostředí Okresního úřadu pro Prahu západ. Ten ve spolupráci se stavebním úřadem našel způsob, jak provozovateli nařídit jeho realizaci.. Takže na jaře příštího roku by firma Dragounová, Frýdl měla začít zalesňovat.

V této souvislosti chci poukázat na jeden fakt. Skládka byla původně otevřena pod záminkou zajistit svahy vrchu. I když to není v projektu zalesnění přímo řečeno, vyplývá z něj, že provozovatel místo aby svou činností svahy zpevnil, původní stav (byl-li vůbec kdy nějaký) podstatně zhoršil. Už teď dochází na některých místech k erozi a hrozí, že by některé svahy mohli začít ujíždět. Takže to, co měl řešit původní projekt zavážení, musí teď řešit projekt zalesnění v daleko větším měřítku.

Dalším faktem, který už snad nemůže nikoho překvapit, zůstává i to, že provozovatel, ikdyž to má stále zakázáno, vesele naváží dál a stále zde není síla, která by mu v tom zabránila.

Světla Truksová2006-10-06