next up previous
Next: Skládka na Chrášťanském vrchu Up: Životní prostředí Previous: Jaká je voda z našich

Nový zákon o odpadech - co nás čeká od nového roku?

Letos v květnu byl schválen nový zákon o odpadech, který nabyde účinnosti od 1. 1. 2002. Změny v něm se dotknou jak samotných obcí, tak i nás občanů, a to leckde velice citelně.. Podle tohoto zákona již nebude možné, aby si obce sami určovali, jakým způsobem jim budou občané hradit náklady spojené s nakládáním s odpady. Od 1. 1. 2002 budou muset všechny obce vybírat místní poplatek. Ten je roční a bude ho platit každý člen domácnosti, který má v obci trvalé bydliště. Skládá se ze dvou částí. První tvoří náklady na likvidaci nebo svoz tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ale také například náklady na úklid obce a podobně. Druhou pak náklady na svoz komunálního odpadu. Ať už jsou pro obec jakkoli vysoké, zákon určil, že od občana může vybrat maximálně 250Kč v obou složkách, celkově tedy nejvýše 500Kč na občana a rok. Poplatek budou platit i lidé, kteří nejsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, ale vlastní zde objekt určený k rekreaci.

Ti podnikatelé (tedy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří budou chtít využívat systém nakládání s odpady zavedený obcí, budou muset uzavřít s obcí písemnou smlouvu nebo se o své odpady sami postarat v souladu s tímto zákonem.

Pro samotnou obec toto všechno znamená značné zatížení. Kromě jiného bude muset vést průběžnou evidenci o odpadech a o tom , jak s nimi naložila (to může obci zajišťovat firma, se kterou bude mít smlouvu na svoz), archivovat ji a zasílat na krajský úřad, až ten začne příští rok fungovat. To se týká také zpracování plánu odpadového hospodářství, který bude muset být v souladu s plánem odpadového hospodářství celého okresu a bezprostředně reagovat na všechny změny, které se v okresním plánu vyskytnou. Vzhledem k tomu, že místní poplatek se bude platit na základě trvalého bydliště v obci, budou muset obce obeslat i ty občany, kteří jsou sice v obci trvale hlášeni, ale bydlí jinde a požadovat na nich zaplacení poplatku. Stejně tak budou muset obeslat i majitele rekreačních objektů. Velkým administrativním zatížením bude i případné soudní vymáhání poplatků od neplatičů, kteří se jistě vyskytnou a vymáhání pokut.

Největší nedostatek nového zákona o odpadech vidím v absolutní demotivaci občanů ke třídění odpadů. Myslím, že dosud bylo pro většinu lidí hlavní motivací ke třídění to, že jim obce umožnily platit pouze za skutečně vyvezené popelnice takže tříděním odpadů ušetřili peníze. Od nového roku budou muset všichni zaplatit stejně vysoký poplatek ať už si nechají vyvést jednu nebo padesát popelnic za rok. V obcích, kde placení místního poplatku zavedli již dříve, se to okamžitě odrazilo ve zvýšení počtu vyvezených popelnic a snížení nákladů na svoz tříděného odpadu. Předpokládám, že od nového roku budou odpady třídit už jen jedinci se silným ekologickým cítěním.

Dalším nedostatkem je i vymáhání poplatku na lidech, kteří jsou sice v obci trvale hlášeni, ale nebydlí zde. Nejen, že to obec zbytečně administrativně a finančně zatíží (za jeden doporučený dopis do vlastních rukou zaplatí nejméně 19,40 Kč), ale tito lidé budou platit poplatek za likvidaci odpadů jinde, než je vyprodukovali. I opačný efekt je zajímavý. Od lidí, kteří v obci nebudou trvale hlášeni, přesto zde budou bydlet a produkovat odpady, nebude moci obec poplatek vymáhat, ale popelnice jim bude muset nechat vyvážet.

Posledním nedostatkem je, ikdyž to tak na první pohled nevypadá, stanovení maximální výše obou složek poplatku. Ikdyž se může zdát, že poplatek 500 Kč za rok a osobu musí dostatečně pokrýt veškeré náklady, nemusí tomu tak být. Je třeba si uvědomit, že do skutečných nákladů nejsou promítnuty jen náklady na svoz popelnic, ale i na svozy ostatního odpadu - tříděného, nebezpečného, velkoobjemového. Náklady na likvidaci černých skládek, úklid okolo kontejnerů, vyklízení odpadkových košů, úklid veřejných prostranství - sběr odpadků a podobně. Tyto náklady budou přirozeně neustále narůstat. Největší nárůst se očekává hlavně v nákladech na ukládání odpadů na skládky. Takže časem suma 500 Kč na občana a rok nebude zřejmě stačit.

Jeden klad možná zavedení místního poplatku přece jen přinese. Může se stát, že když lidé ztratí zájem na šetření peněz za vyvážení popelnic, budou do nich ukládat veškerý odpad a přestanou se obtěžovat spalováním všeho možného, jen aby ušetřili. Možná, že se díky tomu omezí hromadění igelitových tašek s odpadky okolo silnic. Domnívám se ale, že tento efekt nebude až tak velký. Za prvé - zvyk je železná košile, za druhé - část domácností by si musela pořídit další popelnici, což by vedle samotného zaplacení místního poplatku znamenalo další zatížení rodinných rozpočtů.

Určitým plusem je i to, že se většině obcí, kde lidé dosud platili jen za vyvezené popelnice, podaří pokrýt náklady i na likvidaci nebo svoz ostatního odpadu a na svůj úklid.

A jak vysoký poplatek budeme od nového roku platit my, občané Chýně?

Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání odhlasovalo vydání obecní vyhlášky, ve které stanovilo první část poplatku ve výši 250 Kč a druhou ve výši 280 Kč. Dohromady tedy 480 Kč na občana a rok. Poplatek bude možno uhradit ve dvou splátkách. První polovinu do 15. 1. 2002 a druhou do 31. 7. 2002.

Mnohým se jistě bude zdát poplatek opravdu vysoký. Například pro čtyřčlennou rodinu to bude znamenat zaplatit 2 000 Kč za rok. Je to sice dost, ale všichni si musíme uvědomit, že obec není charita a že je nutné za produkci a následnou likvidaci odpadů převzít vlastní zodpovědnost.

Světla Truksová


next up previous
Next: Skládka na Chrášťanském vrchu Up: Životní prostředí Previous: Jaká je voda z našich
2006-10-06