next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 1. 11. 2001

Schůze 12. 12. 2001 (komentář)

Toto veřejné zasedání se uskutečnilo těsně před vydáním Chýnovin, a proto není otištěno oficiální usnesení, které v době přípravy tohoto čísla nebylo ještě k dispozici.

Zastupitelstvo se tentokrát sešlo kompletní v počtu devíti osob, občanů přišlo také devět.

Finanční výbor (nesprávně stále nazýván komisí) nás seznámil s vývojem financí obce, stále váznou daňové příjmy. Například v roce 2000 obec získala 3 909 000 Kč jako daň z příjmů OSVČ, v roce letošním máme dostat 1 600 000 Kč (rozdíl je způsoben novým přerozdělováním daní) ale do 30. 11. obec obdržela pouze 567 000 Kč.

Ze zprávy stavební komise jsme se dozvěděli, že už je zkolaudován dům pana Jakubce. Dílny firmy Agrosa, se časem přestěhují do bývalého kravína (vedle prasečáku), který firma zrekonstruuje.

Školská a sociální komise v tomto roce poblahopřála k jedněm devadesátinám a pětaosmdesátinám, ke třem osmdesátinám a dvěma pětasedmdesátinám. Letos se v obci narodilo 7 dětí.

Revizní výbor se mimo jiné zaměřil na vybírání poplatků ze psů, které neodvádějí všichni majitelé tak, jak by měli.

Pan starosta již dvakrát řešil se zástupci firmy Aqustav stížnosti občanů na jejich práci a dostal přislíbení, že se firma polepší.

12. 12. bylo prvně zatopeno v ZŠ zemním plynem, tento den se roztočil plynoměr také u pana Procházky.

Od 28. ledna bude z Chýně v 7,33 odjíždět nový autobusový spoj linky 357 a pojede přes Hostivici do Zličína. Spoj bude v provozu pouze v době školního vyučování a obec přijde na 30 000 Kč ročně.

Druhá etapa výstavby kanalizace se začne realizovat nejdříve v červnu roku 2002 (v případě, že obec dostane dotace).

Po šesti letech se snad již konečně podařilo získat (převést) pozemek kolem mateřské školy do vlastnictví obce.

Zaměstnanci obce budou v zimních měsících zateplovat strop v MŠ polystyrenovými kazetami, současně by měla proběhnout výměna žárovkových svítidel za zářivky, tuto práci provede pan Špírek.

Vedení obce zvažuje možnost vytápět MŠ pomocí tepelného čerpadla.

ČOV byl prodloužen zkušební provoz do konce roku 2002. Důvodem je stále malé vytížení, které dosahuje pouze 15 procent (obci stále hrozí možnost navrácení dotace v případě, že nebude čistírnu řádně využívat).

Byly odhlasovány další odprodeje pozemků z majetku obce 50 Kč za m$^{2}$ (jedná se převážně o legalizaci přihrazených pozemků )

Jednohlasně byly také přijmuty dvě vyhlášky (o nakládání s odpadem a místních poplatcích), které jsou k nahlédnutí na OÚ.

Od nového roku budou popelnice vyváženy bez známek, ale na každé z nich má být napsáno popisné číslo domu, ke kterému patří. Obec bude platit za každou popelnici, kterou popeláři vyvezou respektive nahlásí, že ji vyvezli. Pokud si tedy někdo dá před domek pět popelnic (v čemž mu nyní nebude nic bránit), do každé vhodí kbelík smetí, obec (to jsme ale my všichni) zaplatí jejich vyvezení. Mám obavu, že vše povede k velkému nárůstu plateb za svoz TKO.

Každý občan trvale hlášený v Chýni (včetně kojenců atd.) bude povinen zaplatit za odvoz odpadů v příštím roce 480 Kč. Do této platby jsou zahrnuty i náklady na sběr tříděného odpadu (plasty, sklo ...), velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pokud je vám více jak 85 let, jste od této platby osvobozeni (!?).

Od nového roku se již nesmí obsah žump vyvážet na pole, ale pouze do ČOV, kde budou účtovat za 1 m$^{3}$ 16,80 Kč.

Ing. Kosík daroval MŠ a ZŠ knihy, časopisy a CD v hodnotě 9 350 Kč.

OK Trans poskytl obci novou kopírku s možností kopírování formátu A3.

Předchozí schůze byla 1. 11. 2001

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 1. 11. 2001
2006-10-06