next up previous
Next: Schůze 1. 11. 2001 Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Usnesení mimořádného veřejného zasedání

Zápis mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chýně, konaného dne 1. 11. 2001 v zasedací síni OÚ

Přítomni: Fingerhut, Procházka, Štrosová, Truksová, Chyba, Parma

Omluveni: Linhartová, Jamrich, Rajtora

Hosté: 9 občanů

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba komisí

4. Diskuse

5. Schválení postupu ve věci příslušnosti k obci III. stupně

6. Usnesení

7. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta v 19,15 hod. Přivítal přítomné a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.

2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Ten byl schválen všemi hlasy.

3. Volba komisí: Návrhová: Procházka, Štrosová

Zapisovatel: Truksová

Ověřovatelé zápisu: Chyba, Parma

4. Diskuse: Starosta nejdříve seznámil přítomné s rozhodnutím obce Hostivice přičlenit se k obci III. stupně - Kladnu. Poté zahájil diskusi.

P. Procházka informoval o jednání zastupitelstva Hostivice a zástupců obcí, kterých by se přidružení ke Kladnu týkalo.

P. Vítková - měli bychom se připojit k obci Černošice, i když není jisté, že bude mít detašované pracoviště v Podskalské v Praze. Do Prahy je lepší spojení než do Hostivice.

P. Hůlka - zastupitelstvo svou činností vyhání lidem peníze z kapes. Například zřízením tlakové kanalizace místo spádové.

P. Fingerhut - za provoz tlakové kanalizace vydají lidé méně peněz než za vyvážení fekálu a postavit spádovou kanalizaci není v Chýni možné. Toto ale není problém, kvůli kterému jsme se sešli.

P. Procházka - průběh jednání v Hostivici mě přiměl změnit názor a přikláním se k přičlenění se ke Kladnu.

5. Schválení přičlenění obce Chýně k obci III. stupně - Kladnu.

Schváleno 6 hlasy.

6. P. Parma přednesl návrh na usnesení.

Schváleno 6 hlasy.

7. Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil schůzi ve 21,15 hod.

Zapsala: Truksová Ověřovatelé zápisu: Chyba, Parma


next up previous
Next: Schůze 1. 11. 2001 Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: Usnesení mimořádného veřejného zasedání
2006-10-06