next up previous
Next: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Up: Usnesení veřejného zasedání obecního Previous: Zápis veřejného zasedání obecního

Schůze 3. 10. 2001 (komentář)

Na veřejné zasedání se dostavili zastupitelé: pan Parma, Chyba, Jamrich, Fingerhut, Procházka a paní Linhartová a Truksová. Pro nemoc se omluvila paní Štrosová a kvůli pracovnímu vytížení (sklizeň obilí) pan Rajtora.

Občanů přišlo šestnáct plus dvě pracovnice OÚ, které také seděly v hledišti, takže nás diváků bylo vlastně osmnáct.

Prvním zajímavým bodem jednání byla zpráva stavební komise: Byly vydány tři stavební povolení na výstavbu RD, proběhly tři kolaudace domů již postavených, čtvrtá kolaudace byla pozastavena pro neshody s majitelem domu panem Jakubcem (jedná se o jakýsi zábor části vozovky). Tento spor se bude možná řešit soudní cestou. Součástí přestavby bývalé haly firmy Neudrinks novým vlastníkem (firma Duni) bude i stavba nového transformátoru, který by měl posílit dodávky elektřiny v zástavbě na tomto konci obce. Z další informace předsedy stavební komise jsme se dozvěděli, že probíhá územní řízení na výstavbu 27 domů v lokalitě za Baštou ( ? ). Bližší informace je možné získat na OÚ.

Ze zprávy finančního výboru vyplynulo, že rozpočet na letošní rok byl upraven, a to jak v příjmové, tak ve výdajové části. Předpokládané příjmy i výdaje se tak vyšplhaly na částku téměř 28 milionů, což znamená přibližný nárůst o 5 milionů. Toto navýšení bylo vyvoláno především mimořádnými výdaji na kanalizaci (půjčka 3,2 mil. Kč) a výdaji na plynofikaci (1 mil. Kč).

Dříve bylo sestavování obecního rozpočtu přirovnáváno k věštění z křišťálové koule, dnes už ani ta koule zřejmě není k dispozici.

Revizní výbor se sešel 17.9. a při kontrole pokladních knih jako obvykle žádné vážné závady neobjevil a drobné chyby byly ihned odstraněny.

Následovala zpráva starosty: Byla položena zámková dlažba na chodník ke hřbitovu, ještě je třeba dodělat parkoviště před hřbitovem (mělo by být hotovo do konce října). Bylo pronajato přízemí MŠ na prodejnu textilu. Byly zakoupeny škarpovníky (za výhodnou cenu), budou použity až bude položeno plynové potrubí a přestane se v obci kopat. MŠ a ZŠ byly napojeny na vodovod a kanalizaci. Byl vyplacen příspěvek 1 mil. Kč plynárenské společnosti na zavedení plynu. Obec vyslovila nesouhlas s výstavbou překladiště potravin na 70 ha severně od obce Rudná. Ulička za dílnami Agrosy se bude nazývat U višňovky. Na obec byly převedeny pozemky mezi bytovkami. Obci byla odložena povinnost zaplatit daň (650 000 Kč) z prodeje pozemku na betonárku o jeden rok.

Na veřejné zasedání přišel náměstek primátora Kladna Ing. Jiránek, aby se nám pokusil přiblížit situaci, která nastane po zrušení okresních úřadů a aby nám hlavně nabídl možnost spadat pod Kladno jako pod obec tzv. 3. stupně.

Obce třetího stupně budou svým způsobem nahrazovat okresní úřady (budeme zde vyřizovat pasy, občanské a řidičské průkazy, přídavky na děti a ostatní sociální dávky, živnostenské listy atd.).

Podmínkou pro vznik obce třetího stupně je, že musí mít 15 000 spádových obyvatel. Malé obce jako je naše se tedy musí přimknout k nějaké větší obci (Praha však nepřichází v úvahu - je jiným krajem). Další možností je, že se více obcí domluví a pokud nasbírají 15 000 obyvatel, mohou si obec třetího stupně zřídit sami. Tak, jak to s okolními obcemi udělalo město Roztoky (6 000 obyv.). Současná situace je však velmi nepřehledná a možnosti jsou snad zatím tři.

1. spadat pod Černošice (4 400 obyv.), které zřejmě mají ambice spolykat většinu obcí z Okresu Praha - západ. Černošice předběžně slíbily, že by úřadovaly v pronajatých prostorách nynějšího okresního úřadu v Podskalské ulici. Problém by však mohl nastat, když by Černošice zjistily, že nemají na pronájem (jedno patro nově zrekonstruované budovy se má údajně pronajímat za neuvěřitelných 100 mil. Kč ročně), pak by nás mohlo čekat dojíždění do Černošic.

2. spadat pod Rudnou (3 000 obyv.), ta má také prý ambice stát se obcí třetího stupně, je však nejasné, zda se jí podaří získat 15 000 občanů na svou stranu.

3. vybrat si opravdu velké město a to Kladno, které sice není z Okresu Praha - západ, ale je v Středočeském kraji, což je rozhodující. Hlavní důvod proč zvolit tuto variantu je to, že by pod Kladno měla spadat i Hostivice, což přináší určité výhody. Náměstek primátora Kladna Ing. Jiránek přislíbil, že by zřídily v Hostivici detašované pracoviště, kde by bylo možné vyřizovat běžné úkony jako jsou žádosti o soc. dávky, občanské průkazy, živnostenské listy atd.Hostivické zastupitelstvo se však ještě nerozhodlo a právě na jeho rozhodnutí záleží do značné míry i rozhodnutí naše.

Podle vyjádření starosty p. Fingerhuta se musíme rozhodnout, kam budeme patřit velmi brzy a to i přes to, že je celá situace velmi nepřehledná. Celou věc také komplikují nejasnosti kolem finančních úřadů, hygienických stanic a pozemkových úřadů, kde není jasné pod koho budou spadat a kde sídlit. Soudy, policie a armáda budou stále vedeny po staru a tak i když bude zrušen Okresní úřad Praha - západ, stále se budeme setkávat například s okresní vojenskou správou. Podle sdělení Ing. Jiránka nezaniká totiž okres jako území, ale pouze jako úřad.

Obec si vezme půjčku (překlenovací úvěr stavebního spoření) na dostavbu kanalizace ve výši maximálně 3 480 000 Kč - úrok 6,9 procent (hlasování: všichni pro). Dále obec podepíše bianko směnku, kterou stavební spořitelna použije, kdybychom se opozdily se splácením úroků. V tomto případě si sama na směnku vypíše požadovanou částku a bude ji vymáhat. Přesto, že se jedná o podivnou praktiku, byli jsme ujištěni, že je to běžná praxe, což potvrdil i důvěryhodný občan z pléna (hlasování: všichni pro).

Mikroregion obcí Chýně, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd se transformuje na svazek obcí, aby se usnadnil příjem dotací. Nový subjekt se bude nazývat Svazek obcí poutní cesta Hájek. Zakládající smlouva nebyla čtena, jelikož je stejná jako smlouva o mikroregionu, kterou zřejmě každý zastupitel zná (hlasování: všichni pro).

Dále se jednomyslně odhlasovala změna rozpočtu.

Byl přednesen stesk na pomalé převádění peněz vybraných jako daň z nemovitosti. Za loňský rok tato daň (která je příjmem obce) činila 750 000 Kč. V letošním roce bylo do obecní pokladny převedeno pouze 270 000 Kč ,přestože finanční úřad vybral již plnou výši této daně.

Jednomyslně byl také odhlasován poplatek 50 Kč, který se bude nově platit za každé dítě využívající školní družinu. Jako perlička byla zveřejněna suma, kterou obec obdržela od státu co by roční příspěvek na nákup hraček a pomůcek do MŠ, příspěvek činí rovných 440 Kč.

Znovu se otevřel problém příslušnosti k obci třetího stupně. Zastupitelé hlasovali o prohlášení asi tohoto znění: v případě, že se Hostivice připojí ke Kladnu (jako obci 3. st.) půjdeme s nimi. Hlasování proběhlo tentokrát nestandardně: pan Procházka byl proti, ostatní pro. Na to konto se rozpoutala dlouhá diskuze, která vyvrcholila jakýmsi prohlášením, že až se zjistí něco nového (o postupu Hostivice), svolá se další schůze, na které se vše definitivně rozhodne.

Občany byla vznesena kritika na firmu Aquastav, hlavně na nevyhovující úpravu výkopů po jejich zasypání a špatnou spolupráci s majiteli nemovitostí (překopání vjezdu bez předchozího upozornění apod.). Osobně si myslím, že by měl být ustaven dozor, který by dozíral na stavební dozor, který obec platí, aby dozíral na stavbu kanalizace a vodovodu. (To byl vtip).

V diskuzi se dále probíral starý problém dopravního zatížení obce, přišla řeč i na známé retardéry, ale nic se nevyřešilo. Dozvěděli jsme se, že v obci minulý týden proběhlo místní šetření, které bylo vyvoláno požadavkem několika občanů na snížení dovolené rychlosti v zatáčce pod hřbitovem.

Po jednohlasném odhlasování usnesení schůze ve 22,20 skončila.

Předchozí schůze byla 9. 5. 2001.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Up: Usnesení veřejného zasedání obecního Previous: Zápis veřejného zasedání obecního
2006-10-06