next up previous
Next: Schůze 3. 10. 2001 Up: Usnesení veřejného zasedání obecního Previous: Usnesení veřejného zasedání obecního

Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva Chýně, konaného dne 3. 10. 2001 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Fingerhut, Procházka, Truksová, Linhartová, Parma, Jamrich, Chyba

Omluveni: Štrosová, Rajtora

Hosté: 18 občanů, náměstek primátora města Kladna pan Ing. Jiránek

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba komisí: návrhová, ověřovatelé zápisu, zapisovatel

4. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání

5. Zprávy předsedů výborů a komisí

6. Zpráva starosty o činnosti OÚ za III. čtvrtletí

7. Vystoupení náměstka primátora města Kladna pana Ing. Jiránka

8. Schválení půjčky od Raiffeisen stavební spořitelny

9. Schválení bianco směnky pro Raiffeisen stavební spořitelnu

10. Schválení zakladatelské smlouvy Svazek obcí Poutní cesta Hájek

11. Schválení změny rozpočtu obce na rok 2001

12. Schválení postupu k příslušnosti k obci III. stupně

13. Schválení názvu nové ulice

14. Schválení poplatku za školní družinu

15. Diskuse

16. Usnesení

17. Závěr

1. Veřejné zasedání zahájil pan starosta v 19,10 hod. Přivítal všechny přítomné a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.

2. Pan Fingerhut seznámil zasedání s návrhem programu. Program byl schválen 7 hlasy

3. Volba komisí: Návrhová komise: Parma, Chyba Zapisovatel: Procházka Ověřovatelé zápisu: Truksová, Linhartová

Schváleno 7 hlasy

4. Usnesení z minulého zasedání přečetl pan Procházka.

5. Zprávy předsedů komisí a výborů Stavební komise - pan Parma Finanční výbor - v zastoupení pan Fingerhut Revizní výbor - pan Chyba

6. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesl pan starosta. vybudování chodníku ze zámkové dlažby u hřbitova pronájem místnosti v suterénu MŠ na prodejnu pí Freudenfeldové připojení MŠ a ZŠ na kanalizaci plynofikace obce - obec zaplatila Středočeské plynárenské a. s. příspěvek na plynofikaci ve výši 1 mil. Kč zastupitelstvo vydalo nesouhlasné stanovisko ke změně ÚP města Rudná informace o pokračování výstavby kanalizace a vodovodu pověřenou obcí III. stupně by měly být Černošice s detašovaným pracovištěm v Podskalské ulici, návrh města Hostivice přejít společně pod Kladno

7. Náměstek primátora města Kladna p. Ing. Jiránek informoval o podmínkách přiřazení ke Kladnu jako pověřené obci III. stupně. Kladno nabízí zachovat v Hostivicích Živnostenský, Sociální a Stavební úřad, sběrnu pro výdej OP a pasů s tím, že by zde platili 8 pracovníků. Dále zodpověděl některé dotazy zastupitelů a občanů.

8. Starosta informoval o problémech s financováním obecních staveb, které vznikly následkem přerozdělení daňových příjmů. Navrhl požádat Raiffeisen stavební spořitelnu o úvěr v maximální výši 3 480 000,- Kč. Z uvedeného úvěru bychom spláceli pouze úroky ze skutečně čerpaných částek a jeho vyrovnání by proběhlo až po dokončení 5-ti letého cyklu stavebního spoření. Schváleno 7 hlasy

9. Starosta požádal zastupitelstvo o pověření podepsat bianco směnku pro Raiffeisen stavební spořitelnu. Tato směnka by zajišťovala naši povinnost splácet úroky. Schváleno 7 hlasy

10. Pan Fingerhut seznámil se zakladatelskou smlouvou Svazku obcí Poutní cesta Hájek. Schváleno 7 hlasy

11. Pan starosta přednesl návrh změny rozpočtu pro rok 2001, rozpočet bude i nadále vyrovnaný a celková částka příjmů i výdajů se zvyšuje z 22 942 000,- Kč na 27 510 000,- Kč. Schváleno 7 hlasy

12. Pan Fingerhut navrhl zvolit zařazení obce k pověřené obci III. stupně podle rozhodnutí města Hostivice Schváleno 6 hlasy, proti 1 hlas (pan Procházka)

13. Schválení názvu nové ulice U Višňovky Schváleno 7 hlasy

14. Návrh poplatku za školní družinu ve výši 50,- Kč měsíčně. Přednesl v zastoupení paní Štrosové pan Fingerhut. Schváleno 7 hlasy

15. Diskuse P. Nekvasil - vysoká hlučnost v Music Baru a nedostatečný stavební dozor na stavbě kanalizace a vodovodu parkování před vjezdem P. Lichý - špatná kvalita dokončovacích prací po výkopech pro vodovod a kanalizaci, navrhuje měřit častěji rychlost při průjezdu obcí a umístit v obci retardéry, upozorňuje na znečištění vody v obecním vodovodu P. Ernest - propadlý chodník u školky, volně pobíhající psi a parkování na chodnících Pí. Vítková - kdy bude dodán nový kryt na kanál na rohu Boční a Hájecké ulice

16. Pan Parma přednesl návrh na usnesení. Schváleno 7 hlasy

17. Závěr schůze provedl pan starosta, poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 22,05 hod.

Zapsal: Procházka Ověřovatelé zápisu: Truksová, Linhartová


next up previous
Next: Schůze 3. 10. 2001 Up: Usnesení veřejného zasedání obecního Previous: Usnesení veřejného zasedání obecního
2006-10-06