next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Výsadba stromů

Stížnost na provoz chrášťanské skládky

Občanské sdružení Arbor podalo u stavebního úřadu v Hostivici stížnost proti skládkování nevyhovujícího materiálu na skládce inertního odpadu na tzv. chrášťanské skládce. Stavební úřad vyvolal místní šetření k projednání stížnosti dne 2. 11. 2000 na OÚ v Chýni za účasti zástupců provozovatele skládky firmy DaF, obcí Chýně a Chrášťany, OS Arbor, SÚ Hostivice, správce konkursní podstaty zájmového sdružení Agras a referátu živ. prostředí OÚ Prahy - západ. O průběhu jednání byl proveden následující zápis:

Předmětem jednání je podaná stížnost OS Arbor na pálení odpadu a vyvážení nepříslušného odpadu do prostoru terénních úprav na pozemcích p. č. 108/1 k. ú. Chýně a p. č. 369 k. ú. Chrášťany.

Skutečnosti uvedené v podané stížnosti byly ověřeny ve videozáznamu, který předložilo OS Arbor. Zástupce st. a obch. sdružení DaF tyto skutečnosti nezpochybnil a vysvětloval je potížemi při kontrole vjíždějících nákladních automobilů a při vstupu nepovolaných osob na (skládku) terénní úpravy.

Stavební úřad konstatuje, že stížnost byla oprávněná, na což upozorní RŽP OÚ P-Z (nedodržování skladby ukládaného materiálu) a sám stavební úřad zahájí správní řízení o projednání správního deliktu st. a obch. sdružení DaF. Stavební úřad nařídí firmě Agras - zájmové sdružení (správci konkursní podstaty) a st. a obch. sdružení DaF předložit do 30. 11. 2000 projekt rekultivace terénních úprav včetně návrhu provozního řádu rekultivovaných terénních úprav po skončení skládkování s odsouhlasením RŽP OÚ P-Z.

Stavební úřad nařídí zastavit práce na terénních úpravách do doby zajištění prostoru proti vstupu nepovolaných osob a do doby zajištění příslušné kontroly (vstupní) naváženého materiálu.

Z průběhu jednání vyplynulo, že neexistuje žádný fond na osázení (zalesnění) povrchu skládky. Zástupce provozovatele firmy DaF se vymlouval na nemožnost kontroly obsahu aut a na to, že nezodpovídá za působení nepovolaných osob na skládce. Nepřímo tím prozradil, že vlastně firma není způsobilá provozovat takovou velkou skládku.

Karel Horák


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Výsadba stromů
2006-10-06