next up previous
Next: Vánoce v mateřské škole Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Historie naší školy III

Poslední vyprávění z historie naší školy jsem zakončila školním rokem 1899/1900. A právě z tohoto školního roku jsem v létě koncem srpna dostala od paní Pátkové vzácný dokument. Je to vysvědčení její maminky Anny Leflerové, která zakončila povinnou školní docházku na škole v Chýni. Prohlédněte si jej společně se mnou.

Školní rok 1900/1901 počal obvyklým způsobem dne 1. září 1900 a končil 13. července 1901. Na počátku roku bylo školou povinno 100 žáků (49 h, 51 d). Ze sousedních obcí přijato 9 žáků, před šestým rokem přijato 6 žáků, tudíž celkem přijato 114 dítek (54 h, 60 d). Počet žáků se na škole v Chýni až do roku 1910 pohyboval kolem 100 žáků.

19. dubna 1901 byla konána školní přehlídka panem c. k. okr. školním inspektorem Fr. Haasem, a dokonce 29. dubna 1901 se c. k. o. š. rada usnesla všemi hlasy na tom, aby vysloveno bylo oběma učitelům pochvalné uznání za utěšené výsledky u vyučování a výchově školní, jakož i za pečlivou úpravu a opravu písemných úkolů.

Pan řídící učitel Pavel Řídký se velmi staral o školní knihovnu. Knihovna učitelská měla 40 svazků a žákovská 201, 57 žáků přečetlo 1128 knih. Myslím, že v současné době tak vysokého počtu výpůjček těžko dosáhneme.

Každým rokem je v kronice malý odstavec věnovaný zdravotnímu stavu mládeže. Až do roku 1902 se vždy v tomto odstavci objeví věta: Zdravotní stav školních dítek byl velmi dobrý. V roce 1902 je zde napsáno: V dobách od 4. 4. do 12. 4. a od 2. 5. do 15. 5. byla škola pro zádušní kašel, který předtím i potom mezi dětmi byl, úplně uzavřena. A v roce 1904 se píše: Pro epidemii spalniček bylo vyučování na dobu od 17. 4. do 15. 5. přerušeno.

Občas se v kronice objeví zpráva o různých akcích pořádaných dětmi nebo pro děti. Například: O vánocích roku 1902 sehrály školní dítky pod řízením pana učitele Petra Jindry vánoční hru Čarovná noc. Dne 8. července prohlédli si žáci druhé třídy pivovár v Jenči, načež byli tamtéž pohoštěni. Žactvo podniklo v průvodu učitelů a individuální učitelky dne 7. července 1906 celodenní výlet ku Svatému Jánu pod Skalou u Berouna. Každým rokem se začátkem července (tj. ke konci školního roku) konala výstavka učebních pomůcek a všech prací žákovských. Na oslavu a památku 60ti leté vlády J. V. císaře a krále Frant. Josefa I. zakoupila obec 10 stromků (lipek), jež byly školní mládeží v neděli dne 5. dubna 1908 na návsi v Chýni v době od jedné do čtvrté hod. zasazeny. Při té příležitosti slušno poznamenati, že ačkoli byla půda předcházejícími lijáky úplně rozbředlá a ač při panujícím ledově studeném větru bylo velmi sychravo, předce mimo členy obecního zastupitelstva a místní školní rady byla celé slavnosti téměř až do konce přítomna valná čásť obecenstva Chýňského.

1. března 1906 odchází ze zdejší školy p. řídící učitel Pavel Řídký, který do této funkce nastoupil v roce 1889. Novým řídícím učitelem se stal p. Norbert Vorlíček. V této funkci setrval až do března 1909, kdy byl přeložen na obecnou školu v Rozdělově a na jeho místo byl jmenován Adolf Šafařík.

V březnu 1906 byl v Chýni založen Haléřový spolek za účelem zaopatřování psacích a kreslících potřeb pro žáky. Před jeho založením se veškeré pomůcky hradily z darů věnovaných škole. V roce 1907 je v kronice velice hezká zmínka o počtu a stavu učebních pomůcek a kabinetu: Škola zdejší má koncem školního roku hojnost obrazů přírodopisných a částečně též i několik zeměpisných (celkem přes 100 kusů). Zato vykazuje úplný nedostatek vycpaného ptactva a zvěře (ač živoucích těch tvorů ve zdejší krajině a hlavně na rybnících během roku dosti zříti možno).

A jak se v prvních deseti letech dvacátého století mění školní budova? V roce 1906 byla pavlač k bytu řídícího učitele opatřena dřevěným bedněním s okny. Vyčnívající zdi v obou třídách, chodbách a schodišti byly zakryty ochrannými dřevěnými rohy, byl také zakoupen zvonek, oboje slouží dodnes. V roce 1908 po četných urgencích řídícího učitele byly postaveny dva samostatné hromosvody. V roce 1909 byl předělán vchod do druhé třídy a na pavlači byla položena nová dlažba. V roce 1910 byla provedena celková oprava školní budovy a střechy.

A nakonec jedna zajímavost z roku 1910: Letošního roku očekávána byla Halleyova kometa, která vždy po 76 letech se objevuje, ale přišly komety dvě, a to v lednu náhle kometa 1910A a v květnu kometa Halleyova. Lidé je obdivovali, zejména kometu 1910A s jejím dlouhým, jasným ohonem.

Lenka Štrosová


next up previous
Next: Vánoce v mateřské škole Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06