next up previous
Next: c) ukládá: Up: Usnesení mimořádného veřejného zasedání Previous: a) bere na vědomí:

b) schvaluje:

  1. změnu rozpočtu na rok 2000, předloženou obecním úřadem a přednesenou předsedou finanční komise
  2. uzavřít darovací smlouvu na dar do majetku obce na část pozemku parc. č. 43 o výměře 17 m$^{2}$ s paní Marií Farskou a panem Zbyňkem Farským2006-10-06