next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Místostarosta obce odpovídá

Schůze 7. 8. 2002 - komentář

Na tuto prázdninovou schůzi přišlo pouze pět občanů a stejný počet zastupitelů (p. Rajtora, pí Štrosová, p. Fingerhut, p. Procházka a p. Chyba).

Ze zpráv výborů a komisí jsme se dozvěděli, že kontrolní výbor při kontrole příjmů a výdajů nenašel žádnou závadu, ze zprávy finančního výboru vyplynulo, že je na běžném účtu obce 176 693 Kč a na termínovaném účtu 513 169 Kč. Školská a sociální komise od minulé schůze nezasedala.

Na parcelu za hřbitovem, která je pronajata mysliveckému sdružení Skalka, budou umístěny kontejnery na staré železo - budou přemístěny od rybníčku ve středu obce (v září). Dále zde budou postaveny čtyři plechové boudy, do kterých se bude ukládat sběrový papír a další odpady. Papír i železo budou obecní zaměstnanci svážet přímo od jednotlivých domů (asi od příštího roku). Za tímto účelem se obec pokusí sehnat multikáru, která nahradí již dosluhující traktůrek Terra.

Obci byla předána žádost o odstranění bezových keřů, které vyrostly v zadní části obecního hřiště (podél zdi). V listopadu proběhne místní šetření, na kterém se dohodne postup kácení.

Koncem prázdnin se bude malovat ZŠ, také se zde budou opravovat splachovače a baterie.

S panem Jakubcem se opětovně jedná o záboru části vozovky, kterou si oplotil v rozporu se stavebním povolením, je zde však nutno zdůraznit, že zabraná plocha patří do vlastnictví pana Jakubce.

Plynárenské společnosti byl vyplacen příspěvek na plynofikaci obce (druhá etapa) ve výši 710 000 Kč.

Obec zaplatila daň z prodeje pozemku na betonárku (vedle ČOV) ve výši 650 000 Kč.

Bylo odloženo zahájení druhé etapy plynofikace obce, a to na září.

Obec odprodá 1094 kusů akcií vodovodů a kanalizací Mělník, a to za 170 Kč/ks.

Byl odhlasován počet zastupitelů na příští volební období. I v příštím období bude obec reprezentovat devět zastupitelů.

Dva občané Chýně nastupující na základní vojenskou službu byli zproštěni poplatku za odpady.

MUDr. Appeltovi byl prodloužen nájem ordinace a kanceláře v budově OÚ na další čtyři roky, a to za stejných podmínek jako dosud.

Byla přijata obecně závazná vyhláška o provozním řádu veřejného pohřebiště Chýně. Vyhláška je velmi obsáhlá a jejím důsledkem bude zpřísnění evidence nájemců jednotlivých hrobů. Taktéž budou lépe evidovány uložené ostatky, a to včetně uren.

Tento provozní řád je k dispozici na OÚ a bude též vyvěšen na hřbitově. Podle tohoto řádu je na hřbitov zakázán vstup se zvířaty. Děti do deseti let mohou hřbitov navštívit pouze v doprovodu dospělých.

V diskuzi se probírala otázka, zda je možné, aby pracovní porada zastupitelstva vydala nějaké oficiální rozhodnutí, a zda je vůbec legální tyto porady svolávat. Na první část otázky bylo po obsáhlé výměně názorů odpovězeno NE a na druhou ANO.

Při hlasování hlasovali všichni zastupitelé jednotně, tedy ano. Schůze skončila nezvykle brzy ve 20$^{35}$.

Předcházející schůze byla 29. 5. 2002.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Místostarosta obce odpovídá
2006-10-06