next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Pozemkové úpravy

Vzhledem k tomu, že v dohledné době proběhnou v naší obci pozemkové úpravy, které se dotknou majitelů některých pozemků, poprosil jsem pana Václava Procházku, místostarostu obce, aby nám o chystaných změnách řekl něco bližšího.

Proč se tyto úpravy vůbec dělají?

Hlavním cílem pozemkových úprav je napravit chyby a nedostatky, které v pozemkové evidenci a katastrálních mapách napáchal minulý režim, především tak zvaná Jednotná evidence půdy (JEP) platná v letech 1956 až 1964. V těchto letech se vlastnické vztahy k půdě evidovaly jen okrajově, přednost měly vztahy uživatelské. Tím byl vytvořen prostor pro zcelování, případně i dělení, bez ohledu na vlastnická práva a hranice jednotlivých parcel. Následkem toho máme v současné době dvě platné pozemkové mapy, mapu katastru nemovitostí (KN) a mapu pozemkového katastru (PK). Tím vzniká mnoho problémů při vytyčování zemědělských pozemků, zvlášť v případě, kde se hranice v jednotlivých mapách neshodují. Pozemkové úpravy tento nedostatek odstraní. Dalším úkolem pozemkových úprav je narovnání hranic pozemků a vytváření půdních celků, které umožní racionální hospodaření s využitím současné mechanizace. Vytvoří se i podmínky pro hospodaření nájemců na skutečných pozemcích pronajímatelů a zruší se takzvané náhradní užívání. Neméně důležité je i zpřístupnění pozemků všem vlastníkům. To předpokládá obnovení některých polních cest, případně vytvoření nových. Kromě těchto hlavních cílů mají pozemkové úpravy vytvářet podmínky pro zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. To jsou stručně důvody a hlavní cíle komplexních pozemkových úprav. Těm, co mají zájem o podrobnější a přesnější informace, doporučuji prostudovat zákon č. 218/1997 Sb. a nařízení vlády č. 4/2000 Sb.

Práce to bude jistě zdlouhavá a náročná, kdo to zaplatí?

Souhlasím s Vámi, že se jedná o velice náročnou a zdlouhavou práci. Pozemkové úpravy budou podle příslibu okresního pozemkového úřadu v našem katastrálním území zahájeny v příštím roce a potrvají dva až tři roky. Náklady na přípravu a vypracování návrhu, identifikaci parcel, vytýčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, náklady na zpřístupnění pozemků výstavbou nebo obnovou polních cest a některé další hradí stát. Na ostatní náklady hrazené účastníky řízení, mezi než patří i obec, je možno získat dotace. Další prostředky lze získat z fondu obnovy venkova, případně z některých fondů podporujících přípravu na vstup do EU. Čerpání peněz je u některých z výše uvedených zdrojů přímo podmíněno probíhajícími pozemkovými úpravami. Domnívám se proto, že tyto úpravy zatíží obecní rozpočet zcela minimálně nebo vůbec.

Žádají o pozemkové úpravy i ostatní obce?

Na úvod malé upřesnění. O provedení pozemkových úprav nežádají obce, ale vlastníci zemědělské půdy v řešeném katastrálním území. Úpravy se zahájí, požádají-li o ně vlastníci nadpoloviční výměry zemědělských pozemků.

Podle informací pozemkového úřadu byly zahájeny a v současné době v různých stadiích rozpracovanosti probíhají komplexní pozemkové úpravy na našem okrese v obcích Černolice, Davle, Chýnice, Kozinec, Mníšek pod Brdy a Středokluky. Nyní je v pořadí na zahájení naše obec. Kolik žadatelů je za námi, mi není známo.

Kterých pozemků se úpravy budou týkat?

Pozemkové úpravy se týkají všech pozemků v katastrálním území, které nejsou zastavěny ani nejsou územním plánem k zástavbě určeny. V Chýni se jedná o všechny pozemky od železniční trati na západ v katastrální mapě označené jako lokality: Za Lukama, K Hájku, U Hájku, Pod Úhonickými, Uhlířka a části lokalit Háje a Na Dušnicku dále celá lokalita Za Baštou a části lokalit Pod Horou a V Roklích. Konkrétní obvod úprav určí pozemkový úřad a bude včetně všech dotčených parcelních čísel oznámen vyhláškou.

Kdo a jak by se měl na tyto změny připravit?

Na pozemkové úpravy by se měli připravit především vlastníci pozemků, protože se jedná o manipulaci s jejich majetkem, a budou proto účastníky řízení. V současné době stačí, když všichni, kdo se třeba jen domnívají, že v našem katastru nějaký pozemek vlastní, najdou doma příslušné doklady a zjistí, zda je i v případech zemědělské půdy dořešeno dědictví. Mnohé pozemky v našem katastrálním území jsou totiž dosud zapsány na osoby dávno zemřelé. Výjimečně se vyskytují případy, kdy neproběhlo dědické řízení v několika generacích. V případě nejasnosti stačí, když nás občané navštíví na obecním úřadě v úředních hodinách, v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin, kde jim zjistíme aktuální údaje o jejich pozemcích z písemného operátu katastru nemovitostí, který máme v našem počítači. Poradíme, jak dále postupovat, jaké dokumenty a kde obstarat, a případně, jak otevřít doprojednání dědictví. Každému také ukážeme na mapě, kde jeho pozemek leží.

Jak se pozemkové úpravy dotknou obyčejných bezzemků?

Komplexní pozemkové úpravy neřeší jen vlastnické vztahy a možnosti hospodaření, ale mají přispět i ke zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability a přispívat k rozšíření rekreačních možností. Naskýtá se možnost využívat obnovené polní cesty k vycházkám a cykloturistice. Po vybudování definitivních cest bude možno v některých případech vysadit stromy a tím zlepšit vzhled krajiny a životní prostředí, a to je záležitost všech našich občanů.

Ondřej Jelínek Václav Procházka


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá
2006-10-06