next up previous
Next: Sokol v Chýni Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Nejlevnější je energie, kterou nespotřebujete!

V minulém článku o vytápění jsem slíbil čtenářům Chýnovin, že budu pokračovat na toto téma v některém dalším čísle. Tento slib plním a pokračuji článkem, ve kterém se pokusím vysvětlit, jak důležitou součástí moderních topných systémů je automatická regulace.

Systémy vybavené regulací vykazují úsporu paliva 20 a více procent oproti systémům, které jsou provozovány bez jakékoli regulace.

Při stoupající ceně všech paliv je možné - díky regulaci - topit levněji než před zvýšením ceny paliva a zároveň mít k dispozici plně automatický provoz topení, případně ohřevu teplé užitkové vody (TUV).

Použití regulačních prvků přináší tyto hlavní výhody:

1. Tím, že se automaticky střídá topný režim vyšší teploty a úsporné teploty, je objekt v průběhu jednoho dne, podle potřeby, vytápěn vyšší teplotou (například 22 $^{o}$C) a nižší teplotou (například 15 $^{o}$C).

Vyšší teplota je nastavena v čase, kdy v domě jsou jeho obyvatelé přítomni. Nižší (tlumená) teplota v době, kdy je dům prázdný, a v noci.

Při vyšších venkovních teplotách a u objektů, které mají dobrou tepelnou izolaci, je možné místo tlumeného režimu nastavit režim úplného vypnutí. V tomto případě regulátor střídá vyšší teplotu s úplným vypnutím, což znamená další možnost zvýšení úspory paliva.

Regulátor je vybaven spínacími hodinami, které umožňují, aby si každý uživatel zvolil nejvhodnější časový program střídání těchto vyšších a nižších teplot.

Kvalitní regulátory udržují teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Výhodou těchto regulátorů proti pokojovým termostatům je, že pracují plynule, to znamená, že v objektu nedochází ke kolísání teploty a zároveň je řízena teplota pro celý objekt a ne pro jednu z místností.

Tento typ regulátoru se nazývá ekvitermní.

2. Použitím regulace směšováním je zároveň chráněn kotel před nízkoteplotní korozí. Regulace je konstruována tak, aby teplota na kotli byla udržována v rozsahu asi 70 - 90 $^{o}$C. Při této teplotě jsou vytvořeny optimální podmínky pro provoz kotle a díky tomu se podstatně prodlouží jeho životnost. Teplota kotle je během provozu podstatně vyšší než teplota vody, která odchází do radiátorů nebo do podlahového vytápění.

3. Bojler na teplou užitkovou vodu je zapojen do kotlového okruhu, kde je dostatečně vysoká teplota topné vody, která umožňuje rychlý ohřev TUV na požadovanou teplotu.

Kdyby nebyl v topném systému použit směšovač, bylo by nutné snižovat teplotu přímo na kotli, se všemi nepříznivými důsledky - to je především nízkoteplotní provoz kotle, provázený kondenzací par na vnitřních stěnách, nedostatečná teplota vody pro ohřev TUV a hlavně kolísání teploty v objektu.

Z toho vyplývá, že použitím kompletního regulačního systému je možno šetřit palivo zařízení a zároveň mít v domě potřebný tepelný komfort.

Nezanedbatelnou výhodou je i to, že celý systém, potom co si ho seřídíme pro náš objekt (požadované teploty a časový program jejich střídání), pracuje zcela automaticky a tím šetří i náš čas.

Jakými prvky musíme vybavit náš topný systém, aby mohl pracovat výše popsaným způsobem?

Na obrázku je schéma topného systému vybaveného regulačními prvky. Základním prvkem regulace teplovodního topného systému je čtyřcestný směšovač DUOMIX. Ten pracuje podobně jako páková baterie nad umyvadlem. Regulační šoupátko míchá v určitém poměru vodu vystupující z kotle s vodou, která se vrací z radiátorů. Nastavením správného směšovacího poměru je dosaženo vždy takové teploty topné vody, jaká je regulátorem požadována na základě aktuální venkovní teploty. Dalším prvkem regulačního systému je regulátor podle venkovní teploty (ekvitermní), který řídí pohyb šoupátka směšovače pomocí servopohonu a zapíná a vypíná oběhové čerpadlo podle nastaveného programu. Součástí dodávky regulátoru jsou i příslušná čidla, to znamená venkovní čidlo a čidlo topné vody, které se umísťuje na výstupní potrubí za směšovačem. Tato čidla dávají regulátoru signál nutný pro jeho funkci.

Takto konstruovaný regulátor je možné použít u všech kotlů, které mohou pracovat zcela automaticky, to znamená například plynové kotle, elektrické kotle, kotle na lehký topný olej a podobně.

Kotle, jejichž výkon se dá alespoň v nějakém rozsahu regulovat, je možno také vybavit podobným typem regulátoru, který je navíc doplněn čidlem pro měření kotlové teploty. Jedná se například o kotle na dřevoplyn, kotle na uhlí s automatikou přikládání, kotle na spalování dalších druhů biomasy a další podobné typy kotlů.

Regulátor pro tyto kotle je opět konstruován ke spojení se směšovačem, pro tyto typy kotlů je rozšířen o funkci hlídání provozu kotle, to znamená, že ekvitermní regulace je uvedena do provozu až při dosažení požadované kotlové teploty. U těchto typů kotlů je ještě důležitější ochrana před nízkoteplotní korozí a před dehtováním.

Kotle na pevná paliva doplněné tímto speciálním regulátorem jsou schopné, mimo potřebného dohledu a přikládání paliva, pracovat v podobném režimu jako kotle na plyn.

Investice, kterou je nutné při rekonstrukci vytápění vyvolané změnou používaného paliva vložit do regulace se při dnešních cenách paliv velmi rychle vrátí a díky kvalitě jednotlivých prvků budou v dalších letech vyváženy reálnou úsporou nákladů na vytápění a amortizaci zařízení. Jak je naznačeno už v názvu článku, energie, kterou vůbec nespotřebujeme, protože jsme ji ušetřili, nezatěžuje životní prostředí, takže je možno konstatovat, že použitím regulace se chováme přátelsky k přírodě.

Pokud některý čtenář bude chtít doplnit informace o regulaci a topných systémech pro použití ve svém domě, rád poradím v rozsahu svých znalostí. Potom, co vyšel můj první článek o vytápění, se na mne někteří čtenáři se svými dotazy obrátili.

Pavel Fouseknext up previous
Next: Sokol v Chýni Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...
2006-10-06