next up previous
Next: Všeobecné informace Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 20. 3. 2002

Schůze 29. 5. 2002 (komentář)

Zastupitelů se tentokrát sešlo osm (bez pana Parmy), občanů byl stejný počet.

Ze zpráv výborů a komisí jsme se dozvěděli toto:

Obec dostala 48 000 Kč jako daň za provoz výherních automatů.

Nebylo vyhověno žádosti o zproštění poplatku za odpady (žádající občan nebyl pod hranicí životního minima).

Plzeňský Prazdroj vybuduje ve svém areálu čerpací stanici LPG (plyn).

Osvětlení ulic Sluneční a Tiché je v naprostém pořádku, připomínky občanů byly tedy neopodstatněné.

Dále následovala zpráva starosty:

Byla podepsána smlouva s firmou Aquastav na výstavbu druhé etapy kanalizace za 14 milionů korun (současně byla podána žádost o dotaci), společně s výstavbou kanalizace by mělo být vybudováno 5 km vodovodního potrubí za cenu 2,1 milionu korun. Obě stavby by měly být realizovány do konce roku 2003.

Byla též podepsána smlouva na druhou etapu plynofikace.

Prozatím byla odsunuta rekonstrukce návsi, požadovaná suma (500 000 Kč) za tuto práci je neakceptovatelná.

Od 16. června bude nepatrně upraven jízdní řád linky č. 358.

V ZŠ byl opraven hromosvod (17 000 Kč).

Obci budou darovány další pozemky, a to na rozšíření komunikace Na Jarolímce (od ulice Rudenská směrem na západ).

Dalším neplánovaným bodem schůze byla rozepře mezi panem Staňkem a starostou obce. Příčinou tohoto sporu bylo odvolání pana Staňka proti poslednímu rozhodnutí stavebního úřadu ohledně skládky na Chrášťanském vrchu.

Pan Staněk jako vlastník jedné z parcel pod touto skládkou zásadně nesouhlasí s jakoukoliv aktivitou na jeho pozemku. Přestože tento svůj postoj několikrát vyjádřil, a to i písemně, na jeho pole se stále naváží hromady inertního materiálu. Je asi pravda, že vedení obce za tuto situaci nemůže, otázkou však zůstává, zda udělalo maximum pro to, aby se tato lumpárna neděla. V současné době výše uvedené odvolání může paradoxně působit jako záminka k tomu, aby firma skládku provozující neprovedla slíbené osázení celé plochy skládky (20 ha) stromy a keři, což bylo panu Staňkovi na schůzi vyčítáno. Místní občané si asi dovedou představit, jak rozhovor na toto ožehavé téma probíhal, a tak raději nebudu zabíhat do podrobností.

Dále pokračovaly zprávy pana starosty:

Proběhne místní šetření na vznik obytné zóny v ulici Za školou, o kterou žádá deset občanů zde žijících.

Třídírna odpadu, jejíž výstavba byla plánována za Chýní směrem na Rudnou, zřejmě nebude postavena, jelikož program SAPARD (dotace z Evropské unie) projekty proplácí až po jejich realizování. Naše bankovní ústavy tento příslib nepovažují za dostatečnou záruku na půjčku, a tak asi nebude možné půjčku na tuto stavbu získat.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku enormně vzrostl počet vyvezených popelnic, a to z 80 na 214 za jeden svoz. I tato skutečnost je důvodem k plánovanému systému třídění odpadů v domáctnostech (snad již od konce tohoto roku). Proti dřívějšímu návrhu je současný mnohem přízemnější, ale díky tomu i reálnější. Sběrný dvůr by měl vyrůst nad hřbitovem a měl by sloužit pouze pro potřeby obce. Ukládaly by se zde kovy, papír, nebezpečný odpad atd. Jednotlivé domácnosti by se mohly přihlásit k systému předtřiďování odpadů, snížil by se jim poplatek za odpad (150 Kč/osoba/rok).

Vybavení celé obce novými popelnicemi (240 l - plasty, 240 l - papír, 120 l - sklo) by stálo asi 750 000 Kč. Vytříděný odpad by svážela firma na to zařízená (např. Komeko).

Dalším možným zlevněním produkce odpadů by měly být platby, které firma EKOKOM vyplácí obcím, které odpad třídí. Za tuto činnost jsou vypláceny docela zajímavé provize, například za zajištění recyklace 1 tuny plastů 4 500 Kč, 1 tuny papíru 1 100 Kč, 1 tuny skla 620 Kč.

Firma EKOKOM se však stará pouze o recyklaci odpadů z obalů (podle nového zákona mají výrobci zboží povinnost podílet se na likvidaci - recyklaci obalů a prostřednictvím firmy EKOKOM této povinnosti dostojí - tak si to alespoň představuji) a zde bude možná háček, balík starých novin se totiž těžko dá považovat za odpad z obalů. Do příštích Chýnovin se pokusím získat lepší informace.

V diskuzi se opětovně přetřásal nadměrný hluk linoucí se z oken diskotéky o druhé hodině ranní. Tuto výtku bude pan starosta tlumočit provozovateli podniku.

Jako jeden z posledních bodů schůze byly zprávy z místní restaurace: V okolních obcích se za zavedení plynu nic neplatí, tak my taky nic platit nebudeme!

Na vysvětlenou bylo uvedeno, že poplatky za zavedení plynu se sice neplatí v Chrášťanech a Hostivici, ale to je způsobeno velikostí města či přítomností velkoodběratelů - rozvod plynu uhradí plynárenská společnost. V ostatních obcích jsou nuceni poplatky vybírat, jelikož není možné vše hradit z obecních peněz.

Schůze skončila ve 20$^{45}$, a pokud se hlasovalo, všichni byli pro.

Předchozí schůze byla 20. 3. 2002.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Všeobecné informace Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 20. 3. 2002
2006-10-06