next up previous
Next: Schůze 29. 5. 2002 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Zápis z veřejného zasedání

Schůze 20. 3. 2002 (komentář)

Na straně zastupitelů se usadili: p. Chyba, p. Rajtora, pí Solařová, p. Fingerhut, p. Procházka, pí Linhartová, p. Parma. Paní Štrosová byla v průběhu zasedání omluvena. Občanů se dostavilo devět.

V úvodu zasedání složila nová členka zastupitelstva JUDr. Solařová slib a stala se tak právoplatným zastupitelem.

Ve správě finančního výboru nás pan Rajtora seznámil s návrhem rozpočtu na letošní rok. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a na straně příjmů i výdajů je částka něco málo přes 11 milionů korun. Skladba rozpočtu vypadá asi takto: příjem dotací 4,5 mil., kapitálové příjmy 1 mil., nedaňové příjmy 1 mil., daňové příjmy 4,5 mil.

Běžné výdaje 4,5 mil., kapitálové výdaje 5,5 mil., splátky (rybník, ČOV, kanalizace) 1 mil. (přesné údaje je možné získat na OÚ). Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.

Kontrolní výbor během roku 2001 zkontroloval 1361 příjmových dokladů, 252 výdajových dokladů, 257 příjmových faktur a 265 výdajových faktur. Závažnější chyby se v roce 2001 nevyskytly.

Zprávu školské a sociální komise přednesla paní Linhartová, mimo jiné jsme se dozvěděli, že žádostem o snížení poplatku za odvoz odpadů bude vyhověno pouze v případě, když celkový příjem rodiny nedosáhne životního minima.

Ze zprávy stavební komise vyplynulo, že se bude v lokalitě za Baštou (Opatovka) stavět 27 bytových domů, počítá se i s jejich plynofikací. Dále vyrostou i čtyři domy v ulici Sluneční. Obec Chýně se kladně vyjádřila i k územním plánům Úhonic a Jenče.

Dále následovala zpráva starosty za první čtvrtletí. Již byly vybrány nové názvy pro ulice na Opatovce (výstavba 27 RD za Baštou), ulice ponesou názvy stromů (Lipová, Buková, Topolová, Jabloňová) a zahradních bylin (Jahodová, Malinová).

Žádosti o snížení povolené rychlosti na silnici mezi Laurýnovými a zatáčkou pod hřbitovem nebylo vyhověno. Kontrolní měření rychlosti bylo provedeno třikrát a pouze dva řidiči překročili povolenou rychlost 50 km/h.

Po označování popelnic známkami klesl počet vyvezených (účtovaných) popelnic z 165 na 130 (za jeden svoz).

Poplatek za odvoz odpadů k datu schůze nezaplatilo pět občanů Chýně. Jinými slovy, víc jak 99 procent trvale hlášených obyvatel už své povinnosti dostálo.

Začátkem února bylo zadáno vypracování studie na třídící a energetické centrum, za kterou obec zaplatí 87 tisíc korun (obec se pokusí získat na vypracování studie dotaci).

Čistírna odpadních vod již byla zkolaudována na normální provoz (zatím byla provozována zkušebně).

V ZŠ byl vykopán zemní zásobník na propan-butan, následně bude odvezen firmou Bohemia gaz, která ho vlastní.

Výběrové řízení na druhou etapu výstavby vodovodu a kanalizace (celý zbytek obce) vyhrála firma Aquastav. Letos se mají prostavit tři miliony a v roce 2003 dvanáct milionů. Stavba se bude realizovat pouze v případě, že obec získá dotace.

Záměrem obce je zakoupit do ČOV kalolis, čímž by se zmenšil (o 90 procent) objem čistírenských kalů, které se musí obtížně likvidovat.

Audit účetnictví OÚ proběhl bez závad (zde si nejsem jistý, zda se nejednalo o audit účetnictví obce - myslím si ale, že je to drtivé většině čtenářů jedno).

Byly obhájeny dotace, které obec dostala na Strahovský rybník, ČOV a první etapu vodovodu. Zbývá ještě obhájit dotaci na první etapu kanalizace. Zde situaci komplikují ti z nás, kteří již mají instalovány čerpací jímky včetně čerpadel, ale nemají do nich ještě svedeny odpadní vody (asi dvacet případů), další dvacetičlenná skupina nemá pro změnu v jímkách namontována čerpadla. Všechny tyto skutečnosti jsou posuzovány při poskytnutí dotace. V současné době se jedná přibližně o 500 000 Kč, což je jakési zádržné (10 procent z celé dotace), které bude obci vyplaceno, až budou výše uvedené nesrovnalosti odstraněny.

Do vlastnictví obce budou darovány tyto pozemky: 6 m široký pruh silnice od paní Jany a Lenky Procházkových. 1,5 m široký pruh vedle silnice od pana Václava Procházky. Pozemky na výstavbu komunikace v lokalitě za Baštou - Opatovka od pánů M. a L. Kolacích. Ulice Tichá (vedle bytovek) od České republiky. Pomyslná koryta potoků na dně Strahovského rybníka od dosavadního správce (okresní úřad). Dále bude muset být vyřešeno vlastnictví jednoho z břehů Strahovského rybníka, kde se při jeho budování podařilo buldozeristům vyhrnout jeho okraj až na cizí pozemek.

Na druhou stranu se bude obec zbavovat některých svých pozemků. Jedná se o bývalou polní cestu, která bude sloučená s parcelami na výstavbu 27 RD na Opatovce. Cena za jeden metr čtvereční je stanovena na 600 Kč (takto se prodávají i ostatní pozemky). V této souvislosti jsme se dozvěděli potěšující informaci: každý z 27 nových vlastníků rodinných domů zaplatí obci za vybudování infrastruktury (komunikace, rozhlas, osvětlení, atd.) 1 150 000 Kč.

Jak už jsem uvedl výše, bylo zadáno vypracování studie na třídící a energetické centrum, toto centrum by spolu se sběrným dvorem mělo vyrůst v budoucnu nad Chýní za drůbežárnou směrem na Rudnou. V současné době jsou v ČR provozována dvě takováto centra, jedno na Karlovarsku (zapojeno 28 obcí) a druhé u Plzně (zapojeno 30 obcí). V našem případě by mělo být do sběru zapojeno asi 6 000 domácností. U každého domu by přibyly tři nové popelnice, a to na plasty, sklo a papír. Odpad by tedy každý předtřídil již doma, dotřídění by se provedlo ve sběrném dvoře a vytříděné suroviny by se prodaly či jinak použily. Dotřiďovací linka by stála asi 85 milionů. Na linku by však (možná) mohla být poskytnuta dotace z programu SAPARD ve výši 70 - 100 procent.

Energetické centrum by zpracovávalo biologický odpad včetně čistírenských kalů. Zde se naskýtají dvě možnosti, buď tyto odpady likvidovat pomocí fermentačního žlabu (patentované zařízení ostravského výzkumného ústavu), nebo na pyrolytické jednotce. Výsledným produktem fermentačního žlabu jsou slisované pelety o průměru asi 3 cm s výhřevností hnědého uhlí, které se dají buď spalovat nebo použít jako hnojivo. Toto palivo kolovalo mezi přítomnými na schůzi. Je pravda, že odpad přeměněný na hnědočerné válečky již nesmrdí, ale rozhodně ani nevoní.

Pyrolytická jednotka je vlastně spalovna odpadu, v které je možné spalovat snad vše, co hoří, např. i pneumatiky. Jednotka je doplněna o generátor elektrické energie a její výkon je 1 600 kW (500 kW elektrické energie a 1 100 kW tepelné energie). Do těchto kamen však také musíme pořádně přikládat, a to 600 kg hmoty za hodinu.

Pro svazek obcí Poutní cesta Hájek (mikroregion Chýně, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd) je již vypracován plán na rozvoj (např. cyklostezky). Plán je značně obsáhlý, obsahuje též několik map a je uložen na OÚ.

V diskuzi si jeden z občanů stěžoval na již deset let trvající stav bláta v ulici Sluneční, další připomínka byla ke špatnému osvětlení v téže ulici, zejména na trase od bytovek k autobusové zastávce.

Schůze skončila ve 20${^40}$, a pokud došlo k hlasování, hlasovalo se jednomyslně.

Předchozí schůze byla 12. 12. 2001.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Schůze 29. 5. 2002 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Zápis z veřejného zasedání
2006-10-06