next up previous
Next: Zápis z veřejného zasedání Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad

Starosta obce odpovídá

Bylo by možné na odpad používat plastové popelnice na kolečkách o objemu 120 nebo 240 litrů? Daly by se popelnice označovat stejnými známkami (jednou, resp. dvěma známkami), které se používají na stávající popelnice (110 litrů)?

Stávající ocelové popelnice mají obsah 110 l, někteří občané již užívají popelnice plastové na kolečkách o obsahu 240 l. Označují se jednou známkou jako ostatní, ale je nutno na OÚ nahlásit její používání, neboť svozová firma účtuje dvojnásobnou částku za takovouto popelnici.

Kolik domů se ještě nenapojilo na kanalizaci, přestože již mají vybudovanou přípojku?

V současné době se nenapojilo 6 nemovitostí, z toho 3 nemají třífázový proud a dvě se budou připojovat v červnu. S posledním majitelem se jedná.

Jak se budou řešit případy, kdy je od některých domů do tlakové kanalizace zaústěna pouze část splašků a zbytek je vypouštěn do kanalizace dešťové?

Po dokončení napojení celých ulic budou zaměstnanci obce čistit kanálové vpusti a zároveň kontrolovat zaústění přípojek. Při kolaudaci přípojky z domu do čerpací jímky je kontrolováno napojení celého objektu. O tuto kolaudaci musí požádat každý stavebník sám (případně hromadně přes OÚ) u Stavebního úřadu v Hostivici.

Chtěl byste nějak reagovat na Otevřený dopis starostovi F. Fingerhutovi otištěný v minulém čísle Chýnovin?

V březnových Chýnovinách byl zveřejněn otevřený dopis P. Fouska starostovi obce. Pokusím se na tento dopis stručně odpovědět, i když některé otázky mi připadají účelové, zvláště od člověka, který má tak dobře prostudovaný zákon o obcích. Větší část otázek se týkala ve vývěsce zveřejněného záměru obce získat finanční prostředky na odkoupení pozemku a projektu, včetně vydaného SP bytové výstavby Rudenská.

Dle zákona o obcích je nutno každý záměr obce, který má vztah k majetku obce na 30 dnů vyvěsit. Pokud by tento záměr zastupitelstvo projednalo na veřejném zasedání dříve, dopustilo by se přestupku. Tyto záměry zastupitelstvo probere na svých poradách a po vyvěšení je může teprve projednat na veřejném zasedání.

Odpověď na dotaz, co si lze představit pod pojmem získat finanční prostředky, je jednoduchá. Obci zbývají dvě možnosti, část fin. prostředků z dotace a zbytek půjčka. Vzhledem k tomu, že částka nutná na nákup pozemku, projektu, dokončení části infrastruktury a prvních domů dosahuje 350 mil. Kč, nemůže za tuto částku obec ručit majetkem, ale případně by se jednalo o záruku vlastní stavbou.

Další dotaz byl na jediný rozumný důvod, proč se má stát obec investorem. Pomineme-li, že zde vzniknou nové byty za rozumnou cenu (18 000,- Kč za m$^{2}$), mělo by po dokončení akce zůstat v rozpočtu obce asi 80 mil. Kč, a protože obec není plátcem daně ze zisku, zůstala by celá částka obci, a co vše by tato částka obci umožnila, je pochopitelné. Umožnilo by to výstavbu tělocvičny, nové školy, komunikací, chodníků atd. Ještě pořád si tazatel myslí, že zde není jediný rozumný důvod?

V otázce č. 9 se p. Fousek táže, zda si pamatuji, kolik občanů nesouhlasilo s touto výstavbou. Petice včetně podpisových archů je součástí dokumentace této stavby.

Poslední dotaz se týká finanční situace obce:

Jaká je souhrnná výše úvěrů, které splácíme?

Celková výše úvěru k dnešnímu dni - 9 150 000,- Kč.

Kolik činí úroky z těchto úvěrů za jeden rok?

Zúročena je pouze půjčka na výstavbu kanalizace ve výši 3,2 mil. Kč 3 %. Čtvrtletně se splácí 115 tis. Kč, to znamená, že k dnešnímu dni je dlužná částka 3 085 000,- Kč.

Jaké byly příjmy rozpočtu obce na rok 2001?

Příjmy za rok 2001 - 28 511 642,75 Kč.

Jaké byly výdaje za stejné období?

Výdaje za rok 2001 - 23 516 905,70 Kč.

Dluhová služba k 31. 12. 2001 - 6,1 %.

Jaký rozpočet, vyjádřeno dvěma čísly - příjmy/výdaje, má vedení obce připraven pro rok 2002 ?

Plánované: příjmy za r. 2002 - 11 012 700,- Kč, výdaje za r. 2002 - 11 012 700,- Kč.

Všechna tato čísla obec vyvěšuje ve vývěsce, takže je mají všichni občané k dispozici. Do podrobného rozpočtového plnění je možno nahlédnout na OÚ, ale těžko se zveřejní vyvěšením. Výkaz je řádově 14 stran a hlavní kniha účetnictví 43 stran. Tak velkou vývěsku obec nemá. Na hospodaření obce není nic tajného a každý občan má právo se dozvědět dle zákona o informacích a o obcích vše, co nepodléhá tajemství nebo utajeným informacím.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Zápis z veřejného zasedání Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad
2006-10-06