next up previous
Next: Staročeské máje Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce

Výroční zpráva ze sabatu konaného v úterý 30. dubna 2002

Letošního sabatu, sletu čarodějnic neboli filipojakubské noci, se zúčastnili čarodějové, čarodějnice, učedníci i učednice v hojném počtu. Přišli též řádní občané chýnští, aby byli účastni této velkolepé události, která se koná pouze jednou do roka (ostatní slety čarodějnic nejsou veřejnosti přístupné).

Sabat se konal jako každoročně v Chýni za rybníkem Bašta. Pro řádný průběh této slavnosti byla připravena hranice s vystrojenou čarodějnicí. Slet byl zahájen uvítáním a poté nastalo přezkušování mladých učňů a učnic pro ověření čarodějnických schopností. Tito mladí, toužící po získání oprávnění čaroděj - čarodějnice, museli obstát ve zkouškách ovládání létajícího koštěte (hod do pekelného kruhu, zasažení divoce se zmítajícího klubka zmijí poslepu), běhu do cíle po roztočení se u kůlu (tato zkouška jevila se pro některé zvláště nebezpečná, protože jejich nohy je nesly jinam, než kam chtěli oni - asi ovládají lépe své koště než nohy), zkoušku odvahy. Za plnění zkoušek dostávali žížaly a pečené hady. Po první vyčerpávající části zkoušek učňové zapálili společnými silami hranici a začalo opékání buřtů, na které se všichni moc těšili. Potom si někteří také vyzkoušeli polykání žížal v soutěži dvojic a začala druhá část zkoušek - zkoušky odvahy. Odvážlivci z řad učedníků se vydali po světlech svíček do divokých houštin za splněním úkolu, přičemž neměli tušení, že v okolí na ně číhají hejkalové, divoženky a bludičky. Tato stvoření se snažila naše mladé polapit, ale naštěstí se jim to nepodařilo. V netopýřích zprávách jsme se dozvěděli, že hejkalové, divoženky i bludičky byli letos velmi zklamáni, že se jim nepodařilo chytit ani jednoho učně. Celý rej byl zakončen sršením jisker okolo 23. hodiny, kdy se poslední čarodějnice s učedníky rozlétly na košťatech do svých chýší a doupat.

K naší velké spokojenosti obstáli všichni v učednických zkouškách. Mají však ještě mnoho co zlepšovat, protože titul letos nezískal nikdo. Doporučuji jim proto celý rok se řádně učit a připravovat na přezkoušení během příštího sabatu. Nezapomeňte se starat o svá košťata, udržovat svá kouzla stále v paměti a hlavně si připravit slavnostní hábit na tuto významnou událost. Těším se na příští slet i na Vás všechny.

Čarodějnice Fousová


next up previous
Next: Staročeské máje Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce
2006-10-06