next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Usnesení veřejného zasedání Obecního

Schůze 9. 5. 2001

Za vedení obce byli přítomni: pí. Truksová, p. Rajtora, p. Fingerhut, p. Procházka, pí. Linhartová, p. Parma, občanů přišlo sedm.

Mezi prvními body programu byla zpráva o pronájmu suterénu MŠ. O tyto prostory má zájem prodejna textilu, původní zájemce od pronájmu ustoupil.

Dalším bodem jednání byly zprávy předsedů komisí. Komise výstavby a životního prostředí se přejmenovala na stavební komisi a také se změnily její úřední hodiny - na středu. V Chýni bylo mimo jiné vydáno šest nových stavebních povolení na rodinné domy. Revizní komise se od minulé schůze sešla jednou a žádné nesrovnalosti neobjevila. Následovala zpráva finanční komise, která se skládala z poněkud nesrozumitelné řeči čísel, které, jak se ukázalo v diskuzi, asi nikdo z přítomných nerozuměl.

Podle zprávy pana starosty je na tom naše obec finančně špatně. Příčinu tohoto stavu spatřuje ve velikosti, lépe řečeno malosti obce. Malé obce jsou prý silně znevýhodněny a navíc jsou jim státní peníze poukazovány s velkým zpožděním (např. daně z nemovitostí, daně z příjmů ...). Měsíční náklady na provoz obce (MŠ, ZŠ, OÚ, mzdy atd.) činí asi 300 000 Kč a v současné době je obecní příjmy nestačí pokrýt.

Brzy se už dočkáme dokončení chodníku vedoucího na hřbitov, současně též bude v areálu hřbitova vydlážděna plocha, na kterou bude umístěn kontejner na hřbitovní odpad.

V jarních měsících bylo v Chýni a okolí vysazeno asi 850 stromů, a to v lokalitách: V roklích, kolem cesty do Třetí skály, v Třešňovce, kolem Litovického potoka.

Obec se připojila v rámci programu moje banka k internetovému bankovnictví, což by mělo urychlit a zlevnit komunikaci s bankou.

Obecní zastupitelstvo též odhlasovalo prodej akcií České spořitelny, které naše obec vlastní. Také schválilo další odprodej přihrazených pozemků, a to m$^{2}$ za 50 Kč.

K padesáti již pojmenovaným ulicím přibyly další dvě, a to ulice U váhy a Tichá. Na svůj název však stále čeká krátká ulička za dílnami Agrosy.

Jedním z posledních bodů schůze byla informace o pozemkových úpravách, které by měly v obci proběhnout. Toto téma je však tak obsáhlé, že by zasloužilo samostatný článek, snad tedy v příštích Chýnovinách.

Před diskuzí ještě zastupitelé odhlasovali změnu názvů finanční komise a revizní komise na finanční výbor a revizní výbor. Tato změna byla vyvolána změnou zákonů (nový zákon o obcích). Výbory na rozdíl od komisí nepodléhají obecní radě (starostovi), ale přímo zastupitelstvu obce.

V diskuzi byl mimo jiné otevřen problém nedostatečného informování obyvatel o konání veřejných zasedání. Na důvodu, proč lidé na schůze nechodí, se však přítomní neshodli. Někdo zastával názor, že lidé o schůze zájem nemají. Jiný měl pocit, že zájem mají, ale nedozví se, že se schůze koná. Zazněl i názor, že občané o konání schůze vědí, ale nepřijdou, protože se jim nelíbí, jakým způsobem zastupitelé informace podávají (nesrozumitelně, arogantně).

Hlasování proběhlo ve všech bodech jednomyslně.

Předchozí schůze byla 24. 1. 2001.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Usnesení veřejného zasedání Obecního
2006-10-06