next up previous
Next: Schůze 9. 5. 2001 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z pracovních porad

Usnesení veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Chýně konaného dne 9. května 2001

Obecní zastupitelstvo:

a) bere na vědomí:

  1. zprávu stavební komise přednesenou p. Parmou, zprávu finanční komise přednesenou p. Rajtorou a zprávu revizní komise přednesenou pí. Truksovou

  2. zprávu starosty o činnosti obecního úřadu

b) schvaluje:

  1. smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na prodej 700 ks akcií České spořitelny, a.s., z majetku obce a návrh samostatného usnesení týkajícího se tohoto prodeje

  2. prodej pozemku parc. č. 538/5 o výměře 101 m$^{2}$ z vlastnictví obce do společného jmění manželů Jarmily a Jindřicha Svobodových za 50 Kč/m$^{2}$

  3. prodej částí pozemků parc. č. 557/2 a 557/3 do vlastnictví pí. Galčanové o celkové výměře 76 m$^{2}$

  4. nové názvy ulic - U váhy a Tichá a prodloužení ulice Družstevní

  5. žádost obce o provedení komplexních pozemkových úprav

  6. změnu názvů komisí revizní a finanční na revizní a finanční výbor

starosta F. Fingerhut zástupce starosty V. Procházka2006-10-06