next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 9. 5. 2001

Starosta obce odpovídá

1. V prosinci loňského roku proběhly inventury majetku obce, můžete nám rozepsat, jakou rozlohu polí, luk, cest, rybníků atd. obec vlastní?

Na Váš dotaz k majetku obce jsme schopni sdělit informace platné k 20. 2. 2001, neboť neustále dochází k pohybu vzhledem ke vkladům spojeným s majetkovým narovnáním vlastnických vztahů mezi obcí a občany.

Takže, k 20.2.2001 obec vlastnila: 177 994 m$^{2}$ ostatní plochy, 94 678 m$^{2}$ zahrady, louky, zeleň, 5 326 m$^{2}$ vodní plochy, 51 059 m$^{2}$ orné půdy, 2 607 m$^{2}$ zastavěné plochy.

Ostatní plocha znamená - komunikace, neplodné plochy, manipulační plochy, hřbitov a jiné plochy.

U vodní plochy není ještě zapsán Strahovský rybník o výměře 29 000 m$^{2}$, neboť se řeší převod potoka na dně rybníka.

2. Na třídních schůzkách jsme se dozvěděli, že se plánuje svépomocná výstavba tělocvičny za budovou OÚ. Jak by tato akce měla probíhat?

OÚ již dvakrát žádal o prodloužení SP pro víceúčelovou halu (tělocvičnu), a proto se zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit stavbu svépomocí. Společně s vedením TJ Sokol Chýně požádala obec o sponzorský dar velké firmy, které v obci podnikají. Představa obce je, že by v letošním roce byly vybudovány základy a základová deska. Při výstavbě bude pochopitelně vítána i pomoc občanů.

3. Obec nemalým nákladem vybudovala rybník, ČOV a buduje kanalizaci. Každý, kdo se na tuto kanalizaci připojí, musí zaplatit další peníze. Stočné přitom vybírá firma, která tento výrobní prostředek provozuje (16,80 Kč/m$^{3}$). Kde tyto peníze končí? (Při napojení celé obce by se roční stočné mohlo blížit k sumě 1 mil. Kč).

Provoz ČOV a kanalizace je v současné době (déle jak 6 měsíců) ztrátový, neboť průměrný přítok na ČOV za poslední měsíc je 21 m$^{3}$/den, to je asi 353 Kč stočného. Energetické náklady na snížený min. provoz jsou asi 180 Kč, připočtěte průměrně 2 hodiny denně mzdových nákladů včetně režie, každý měsíc náklady na rozbory vypouštěných vod a dostanete se k číslu, které je podstatně vyšší než vybrané poplatky. Vliv na to má pochopitelně liknavost občanů, kteří mají domy vybaveny technologií tlakové kanalizace, v připojování jejich domů. Upozorňujeme občany, že OÚ bude po určitém čase kontrolovat napojení na kanalizaci, a to všech splaškových vod včetně koupelny a kuchyně. Pro upřesnění výpočtu: ČOV je schopna při 100% výkonu vyčistit 300 m$^{3}$/den.

4. Jaká je současná finanční situace obce, budou peníze na dostavbu kanalizace?

Co se týká současné finanční situace obce - je slušně řečeno problematická, neboť ani to, co bylo přerozdělením daní přislíbeno, zatím není skutečností. Stavbu kanalizace I. etapy musí obec dokončit ještě v letošním roce, jinak by mohl nastat případ, že budeme muset vrátit dotaci. Chybí dostavět stavbu za 8,5 mil. Kč a na účtu OÚ je 2,5 mil. Kč.

Ondřej Jelínek František Fingerhut


next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 9. 5. 2001
2006-10-06