next up previous
Next: Pětasedmdesátiny Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Nový zákon o obcích

Dnem voleb do zastupitelstev krajů vešel v účinnost nový zákon o obcích. Je rozsáhlejší a oproti minulému v něm došlo i k několika změnám. Některé paragrafy se nás, občanů obce, budou více či méně bezprostředně dotýkat.

Například paragrafy o označování domů a ulic. Obec je povinna na své náklady označit tabulkami všechny ulice a náměstí v obci. Vlastník nemovitosti, na kterou bude tabulka umístěna, toto musí strpět a v blízkosti tabulky nesmí umísťovat jiné nápisy. Vlastník nemovitosti je zase povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí. To se v Chýni týká hlavně nových domů a těch, kde tato čísla chybí.

Pokud by se v obou případech chtěli vlastníci zpěčovat, mohou být obcí pokutováni až 10 000 Kč.

K trochu nemilé změně, co se pokut týká, dochází u ukládání pokut těm, kteří neudržují pořádek na svém nebo jimi užívaném pozemku a tím naruší vzhled obce. Takovým lidem bylo možno dříve uložit pokutu až do 50 000 Kč, u podnikatelů až do 100 000 Kč. Nyní je to jen do 10 000 Kč a do 50 000 Kč. Pokuta může být ale uložena až do dvou let poté, co k takovému jednání došlo. V Chýni taková pokuta zatím nikomu uložena nebyla, ačkoli by občas byla na místě.

Zajímavým doplňkem zákona jsou paragrafy o zajišťování veřejného pořádku. V obci, kde zastupitelstvo nezřídí obecní policii, je možné, aby udělilo pověření zaměstnanci, který by na dodržování veřejného pořádku dohlížel. V kompetenci tohoto zaměstnance by pak bylo dohlížení na dodržování právních předpisů, upozorňování občanů na zjištěné nedostatky a vyžadování nápravy a také ukládání pokut za zjištěné přestupky. Myslím, že by se nám občas takový zaměstnanec v Chýni hodil. Možná by si pod jeho dohledem alespoň někteří hříšníci rozmysleli, kam budou ukládat tříděný odpad (do kontejneru nebo vedle) a jestli by se jim ještě vyplatilo zakládat černé skládky.

Ke změně dochází u paragrafu upravujícímu zasedání obecního zastupitelstva. To se sice nadále schází podle potřeby, ale nejméně jednou za 2 měsíce (dříve to byla jednou za tři). O jeho konání je obec povinna informovat občany na úřední desce nejméně 7 dní předem. Jen pro pořádek uvádím, že zasedání je vždy veřejné.

Další změna se týká dvou komisí: finanční a kontrolní. Ke změně dochází v jejich názvu a v tom, kdo je zřizuje. Nyní již ne komise, ale finanční výbor a kontrolní výbor. Oba jsou povinné. Nezřizuje je starosta, ale obecní zastupitelstvo. Výbory plní úkoly, kterými je zastupitelstvo pověří, a odpovídají se mu za svou činnost. Náplň práce těchto výborů a bývalých komisí je prakticky totožná. U ostatních komisí k žádným změnám nedochází.

V novém zákoně o obcích je určitě možné najít i jiné zajímavé paragrafy. Ačkoli je jeho řeč suchá a nezáživná, není na škodu si ho přečíst, protože se dotýká věcí, které ovlivňují náš každodenní život v obci.

Světla Truksová


next up previous
Next: Pětasedmdesátiny Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy
2006-10-06