next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Oživení Litovického potoka

V prosinci loňského roku byla vypracována studie na revitalizaci nivy Litovického potoka (to je ten potok, co pramení za tratí a přes Baštu a tolik diskutovanou vodoteč natéká do nového Strahovského rybníka). Za studii obec zaplatila téměř 190 tisíc korun. Pokud se podaří alespoň částečně převést tuto studii do praxe, nejednalo se jistě o zbytečně vynaložené peníze.

Studii vypracoval Výzkumný ústav vodohospodářský a na třiceti pěti stranách detailně popisuje historii, současný stav a navrhované změny povodí Litovického potoka v obci Chýně.

Studie se okrajově dotýká i územního plánu obce, především si všímá nepříliš šťastného řešení odvodu dešťových vod z předpokládaných zpevněných ploch nové výstavby, které by měly při maximální variantě dosáhnout až 1 km$^{2}$.

V kapitole Návrh etap postupu prací jsou shrnuty všechny navrhované změny. Jednalo by se například o odbahnění Bašty a rekonstrukci břehových porostů. Pod Baštou by měly vzniknout čtyři tůně (včetně remízku) napájené podzemní vodou. Z vodoteče mezi Baštou a Strahovským rybníkem by se měla voda svést do podmáčené louky, kde by potok vytvořil přirozené meandry. Další prací by mělo být ozelenění břehů Strahovského rybníka a břehů Mlýnského potoka (to je ten, co z obce vytéká pod požární nádrží a je do něj zaústěna dešťová kanalizace). Na louce mezi Pivovarským dvorem a sklady Plzeňského Prazdroje je naplánován rybníček, s kterým souvisí další výsadba břehových porostů, sanace skládek v jeho pramenné oblasti a revitalizace koryta Pivovarského potoka, který z této lokality odvádí vodu. Další oblastí prací je obnova starých cest spolu s výsadbou doprovodné zeleně. Jednalo by se o tyto trasy: od Třetí skály do Hájku (ořechovkou kolem hnojního plata), stará cesta z Chýně do Úhonic, propojení cest kolem Bašty a zpět kolem cihelny, cestu kolem Roklí prodloužit až na silnici u drůbežárny. Na parcelách cest, které nebude možné obnovit, je doporučena výsadba dřevinných pásů - větrolamů.

Příloha studie obsahuje i seznam doporučených dřevin, zkráceně se jedná o břízu, dub, habr, jasan, javor, jilm, lípu, olši, topol, třešeň ptačí a vrbu. Podél obnovovaných cest jsou doporučeny i ovocné dřeviny.

Studie je uložena k nahlédnutí na OÚ. Pokud byste se chtěli podílet na řešení některých výše uvedených témat, můžete se zapojit do činnosti obč. sdr. Arbor (předseda sdružení Ing. Karel Horák 0311/670043).

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06